KKV antoi Salon kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 14.1.2021 antaman päätöksen mukaan Salon kaupunki ei noudattanut hankintalakia, kun se hankki rakennusteknisiä tuntitöitä vuosina 2019–2020.

Salon kaupunki kilpailutti vuonna 2017 rakennusurakoiden tuntityöt ja perusti usean toimittajan puitejärjestelyn. Puitejärjestelyn ehtojen mukaan rakennustyöt tuli hankkia etusijajärjestyksen mukaisesti mukaan valituilta urakoitsijoilta. Puitejärjestely oli voimassa vuoden 2018 loppuun ja lisäksi puitejärjestelyä koskevaa sopimusta oli mahdollista jatkaa optiovuodelle 2019. Kilpailutuksen yhteydessä ei tehty lainkaan kirjallisia sopimuksia.

KKV katsoi, että Salon kaupunki menetteli vuonna 2019 vastoin puitejärjestelyssä asetettuja ehtoja, kun se osti hankintakokonaisuuteen kuuluvia rakennustöitä myös muilta kuin puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta arviolta yli 100 000 eurolla.

Tuntitöiden hankintoja jatkettiin lisäksi vuonna 2020, vaikka kilpailutettu puitejärjestely ja siihen sisältyvä optiokausi eivät olleet enää voimassa. Tuntitöitä hankittiin vuonna 2020 yhteensä noin 230 000 eurolla ilman hankintalain mukaista kilpailutusta. Kaupunki perusteli uuden kilpailutuksen viivästymistä muun muassa koronatilanteella. KKV katsoi, että esitetyt syyt eivät ole hankintalain mukaisia suorahankintaperusteita.

”Sopimushallinta on julkisissa hankinnoissa äärimmäisen tärkeää, jotta hankintayksikkö voi seurata, milloin kilpailutetut sopimukset ovat päättymässä ja ryhtyä ajoissa valmistelemaan uutta kilpailutusta”, erityisasiantuntija Emmi Silvo korostaa.

Kaupunki teki hankinnoista myös oman sisäisen tarkastuksensa, jossa todettiin muun muassa, että vuoden 2019 option käytöstä ei ollut tehty tarjouspyynnön maininnan mukaisesti erillistä päätöstä, hankinnoista ei ollut tehty toimittajien kanssa sopimuksia eikä hankintaa ollut kilpailutettu uudelleen sopimuskauden päätyttyä.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Emmi Silvo, p. 029 505 3878
Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688.
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.