KKV gav Salo stad en anmärkning för underlåtenhet att iaktta upphandlingslagen

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut av den 14 januari 2021 följde Salo stad inte upphandlingslagen i anskaffningen av byggnadstekniska timarbeten 2019–2020.

År 2017 konkurrensutsatte Salo stad timarbeten för byggentreprenader och upprättade ett ramavtal med flera leverantörer. Enligt villkoren i ramavtalet skulle byggarbetena skaffas enligt prioritetsordning av utvalda entreprenörer. Ramavtalet var i kraft till utgången av 2018 och dessutom var det möjligt att förlänga ramavtalet med ett optionsår 2019. I samband med konkurrensutsättningen ingicks inga skriftliga avtal.

KKV ansåg att Salo stad 2019 handlade i strid med villkoren i ramavtalet när staden köpte byggnadsarbeten som hörde till upphandlingshelheten av andra leverantörer än de som valts ut för ramavtalet till ett värde av över 100 000 euro.

Upphandlingen av timarbeten fortsatte dessutom 2020, även om det konkurrensutsatta ramavtalet jämte optionsperiod inte längre var i kraft. År 2020 upphandlades timarbeten för sammanlagt cirka 230 000 euro utan konkurrensutsättning enligt upphandlingslagen. Staden motiverade fördröjningen av den nya konkurrensutsättningen med bland annat coronasituationen. KKV ansåg att de framförda orsakerna inte utgör en grund för direktupphandling enligt upphandlingslagen.

”Avtalshanteringen är ytterst viktig i offentliga upphandlingar för att den upphandlande enheten ska kunna följa när de konkurrensutsatta avtalen löper ut och börja förbereda ny konkurrensutsättning i tid”, betonar specialsakkunnig Emmi Silvo.

Staden gjorde också en egen intern granskning av upphandlingarna, där man bland annat konstaterade att det inte hade fattats något separat beslut om användningen av optionen för 2019 i enlighet med anbudsförfrågan, att det inte hade ingåtts avtal om upphandlingarna med leverantörerna och att upphandlingen inte hade konkurrensutsatts på nytt efter avtalsperiodens slut.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:
Specialsakkunnig Emmi Silvo, tfn 029 505 3878
Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688.
fornamn.efternamn@kkv.fi