KKV antoi Ylivieskan kaupungin Jokilaaksojen pelastuslaitokselle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu ja kuluttajaviraston (KKV) 19.3.2021 antaman päätöksen mukaan Jokilaaksojen pelastuslaitos ei noudattanut hankintalakia uuden sammutusajoneuvon hankinnassa.

Ylivieskan kaupungin alaisuudessa toimiva Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien pelastustoimea hoitava Jokilaaksojen pelastuslaitos julkaisi tammikuussa 2020 uuden sammutusauton hankintaa koskevan hankintailmoituksen, jossa hankinnan kokonaisarvoksi ilmoitettiin 360 000 euroa. Tarjouspyynnössä nimettiin lukuisia valmistajia ja näiden valmistajien nimenomaisia tuotteita osana sammutusauton teknisiä vähimmäisvaatimuksia, eikä tarjouspyynnöstä käynyt ilmi, että myös vastaava toisen valmistajan tuote voisi tulla kyseeseen. Hankintayksikkö perusteli valmistajien ja tuotteiden nimeämistä muun muassa tavoitteella keskittää kaluston huolto ja varaosien hankinta.

”Julkisissa hankinnoissa on kiinnitettävä huomioita hankintamenettelyn tasapuolisuuteen. Esimerkiksi valmistajaan tai tavaramerkkiin viittaamisen tulisi olla viimesijainen keino hankinnan kohteen ominaisuuksien yksilöimiseksi”, KKV:n erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski toteaa.

KKV huomautti, että myös silloin, kun nimeäminen on hankintalain perusteella sallittua, tulisi tarjouspyynnöstä käydä ilmi, että myös laadultaan ja ominaisuuksiltaan nimettyä tuotetta vastaavaa tuotetta voidaan tarjota sisällyttämällä tarjouspyyntöön ilmaisu ”tai vastaava”. KKV antoi Jokilaaksojen pelastuslaitokselle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski, p. 029 505 3710
Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.