KKV har gett Älvdalarnas räddningsverk i Ylivieska stad en anmärkning om att upphandlingslagen inte följts

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut av den 19 mars 2021 följde inte Älvdalarnas räddningsverk lagen om offentlig upphandling och koncession vid anskaffningen av ett nytt släckningsfordon.

Älvdalarnas räddningsverk, som lyder under Ylivieska stad, ansvarar för räddningsväsendet i kommunerna i Norra Österbotten. Räddningsverket publicerade i januari 2020 en upphandlingsannons om anskaffning av ett nytt släckningsfordon, där upphandlingens totala värde uppgavs vara 360 000 euro. I anbudsförfrågan nämndes ett stort antal tillverkare och deras specifika produkter som tekniska minimikrav för släckningsfordonet. Av anbudsförfrågan framgick det inte att motsvarande produkt från en annan tillverkare kunde komma i fråga. Den upphandlande enheten motiverade listan över tillverkare och produkter bland annat med att målet var att centralisera underhållet av materielen och anskaffningen av reservdelar.

”Vid offentlig upphandling ska man vara uppmärksam på att upphandlingsförfarandet sker opartiskt. Hänvisningen till tillverkare eller varumärken bör enbart utnyttjas i sista hand för att specificera egenskaperna hos föremålet för upphandlingen”, konstaterar Johanna Kirveskoski, specialsakkunnig vid KKV.

KKV påpekade att det, även där omnämnanden är tillåtna med stöd av upphandlingslagen, bör framgå av anbudsförfrågan att också andra produkter som motsvarar den nämnda till kvalitet och egenskaper kan erbjudas, genom tillägget ”eller likvärdig” i anbudsförfrågan. KKV gav Älvdalarnas räddningsverk en anmärkning om att upphandlingslagen inte följts.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Ytterligare information:
Johanna Kirveskoski, specialsakkunnig, tfn 029 505 3710
Max Jansson, forskningschef, tfn 029 505 3688
fornamn.efternamn@kkv.fi

I lagen om offentlig upphandling och koncession har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling följs. KKV kan,  om lagstridigt förfarande observeras, ge den upphandlande enheten en anmärkning eller sådan annan administrativ styrning som avses i förvaltningslagen. I fråga om olagliga direktupphandlingar kan KKV med stöd av upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. För direktupphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärden kan KKV också göra en framställning till marknadsdomstolen om påföljder, såsom påföljdsavgifter, förkortning av kontraktsperioder eller upphävande av upphandlingsbeslut. Detsamma gäller tjänsteupphandlingar eller koncessioner enligt upphandlingslagen, vilka överstiger de nationella tröskelvärdena och som gjorts som direktupphandlingar utan laglig grund. Ingen framställning kan dock göras om den upphandlande enheten i fråga om upphandlingen har sänt en sådan annons om direktupphandling som avses i upphandlingslagen för publicering