KKV arvioi tarvetta päivittää yrityskauppojen ilmoituskaavaa

Liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) ilmoitusvelvollisuudesta annetun asetuksen mukaisesti. KKV arvioi parhaillaan tarvetta päivittää vuodelta 2011 peräisin olevan valtioneuvoston asetuksen liitteenä olevaa yrityskauppojen ilmoituskaavaa. Kaava määrittää tiedot, jotka yrityskauppailmoituksessa on virastolle toimitettava.

Mahdollisen uudistuksen tarkoituksena on päivittää ilmoituskaava vastaamaan paremmin nykytarpeita. Tavoitteena on keventää tietovaatimuksia sellaisissa yrityskaupoissa, joissa kaupan osapuolilla ei ole lainkaan tai on vain vähäisessä määrin päällekkäistä liiketoimintaa taikka vertikaalisia yhteyksiä toisiinsa. Tietovaatimuksia on myös tarpeen selkeyttää yrityskaupoissa, joilla voi olla vaikutuksia kilpailuun markkinoilla, sekä päivittää kaavassa vaaditut tiedot vastamaan vakiintunutta käytäntöä ja yrityskauppavalvonnan tietotarpeita. Muutostarvetta puoltaa myös se, että kaava sisältää vanhentuneita tietovaatimuksia.

Osana arviointiaan virasto tulee kevään aikana keräämään käytännönläheisiä näkemyksiä muutostarpeista ja vaihtoehdoista yrityskauppavalvonnan parissa aktiivisesti toimivilta sidosryhmiltä. Varsinaisen kuulemisen toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö, mikäli asia etenee asetuksen valmisteluun.