KKV bedömer behovet av att uppdatera anmälningsschemat för företagsförvärv

Företagsförvärv som överskrider omsättningsgränserna ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket (KKV) i enlighet med förordningen om anmälningsskyldighet. KKV bedömer som bäst behovet av att uppdatera anmälningsschemat för företagsförvärv som utgör bilaga till statsrådets förordning från 2011. Schemat fastställer vilka uppgifter som ska lämnas till verket i anmälan om företagsförvärv.

Syftet med en eventuell reform är att uppdatera anmälningsschemat så att det bättre motsvarar de nuvarande behoven. Målet är att minska datakraven vid sådana företagsförvärv där parterna i förvärvet inte alls eller endast i liten utsträckning har överlappande affärsverksamhet eller vertikala förhållanden med varandra. Det är också nödvändigt att förtydliga datakraven vid företagsförvärv som kan ha konkurrenseffekter på marknaden samt uppdatera de uppgifter som krävs i schemat så att de motsvarar etablerad praxis och informationsbehoven inom tillsyn över företagsförvärv. Ändringsbehovet stöds även av att vissa informationskrav i det nuvarande schemat är föråldrade.

Som en del av sin utvärdering kommer verket under våren att samla in praktiska synpunkter på ändringsbehoven och alternativen från intressentgrupper som aktivt arbetar med tillsyn över företagsförvärv. Det egentliga hörandet genomförs av arbets- och näringsministeriet om ärendet går vidare till beredning av förordningen.