KKV esittää seuraamuksia Puolangan kunnalle mittavasta sote-palveluiden laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 31.8.2020 tehnyt markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi Puolangan kunnalle laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Puolangan kunta teki vuoden 2020 alussa kymmenien miljoonien eurojen arvoisen jatkosopimuksen kunnan sote-palveluiden tuottamisesta ilman hankintalain mukaisen kilpailutuksen järjestämistä. 

KKV esittää, että markkinaoikeus määrää Puolangan kunnalle 120 000 euron seuraamusmaksun laittomasta suorahankinnasta. Lisäksi KKV esittää, että markkinaoikeus lyhentää Puolangan kunnan Terveystalo Kuntaturva Oy:n kanssa solmiman hankintasopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua lainvoimaisesta markkinaoikeuden päätöksestä.

Puolangan kunta kilpailutti sote-palvelunsa vuonna 2012. Kilpailutukseen perustuva sopimuskausi päättyi vuoden 2019 lopussa. Tämän jälkeen kunta hankki sote-palvelut Terveystalo Kuntaturvalta jatkosopimuksella ilman kilpailutusta. Alun perin enimmäiskestoltaan seitsemäksi vuodeksi kilpailutettua sopimusta jatkettiin suorahankintana kuudella vuodella, minkä lisäksi sopimuksen piiriin kuuluvaa palveluvalikoimaa muutettiin. KKV aloitti suorahankinnan selvittämisen oma-aloitteisesti keväällä 2020.

”Kyseessä on rahalliselta arvoltaan erittäin merkittävä sopimus, yli 7 miljoonaa euroa vuodessa. Sopimus on yksi suurimmista, joihin KKV:n hankintojen valvonta on puuttunut,” kuvailee hankintojen valvonnan tutkimuspäällikkö Max Jansson.

Hankintalain tavoite on verovarojen tehokas käyttö

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnat ovat korostuneet viime aikoina KKV:n hankintojen valvonnan selvityksissä. KKV:n erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski korostaa, että myös sote-hankinnoissa hankintalaissa nimenomaisesti lueteltuja suorahankinnan ja olennaisten sopimusmuutosten edellytyksiä tulee noudattaa.

”Vaikka hankintalaki antaa mahdollisuuden tehdä sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintoja paikoin joustavasti, myös näissä palveluissa suorahankintojen tekeminen on sidottu hankintalain mukaisiin edellytyksiin,” sanoo Kirveskoski.

Esimerkiksi yksittäisen kuntalaisen hoito- tai asiakassuhdetta voidaan jatkaa suorahankintana, mikäli palveluntarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta huomioiden tämän erityinen elämäntilanne taikka muut henkilökohtaiset syyt.

”Tämä suorahankintaperuste ei kuitenkaan soveltunut nyt käsillä olevaan kaikkien kuntalaisten palvelut kattavan jatkosopimuksen suorahankintaan,” Kirveskoski huomauttaa.

Hankintalain tavoitteena on julkisten varojemme tehokas käyttö. Jos hankintayksiköt tekevät laittomia suorahankintoja, eivät ne hyödynnä yritysten välistä kilpailua. Suorahankinnoissa yritykset eivät pääse kilpailemaan laadulla tai hinnalla. On kaikkien yhteinen etu, että hankintamenettelyt toteutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja julkisia varoja tehokkaasti käyttäen.

KKV:n esitys markkinaoikeudelle

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
Erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski, p. 029 505 3710
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

Lue lisää hankintojen valvonnasta.