KKV yrkar på sanktioner för Puolanka kommun för en omfattande di-rektupphandling av social- och hälsovårdstjänster

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) lämnade den 31.8.2020 en framställan till marknadsdomstolen om föreläggande av sanktioner till Puolanka kommun för olaglig direktupphandling. Enligt KKV:s utredningar ingick Puolanka kommun i början av 2020 ett fortsättningsavtal på tiotals miljoner euro om tillhandahållande av social- och hälsovårdstjänster till kommunen utan att ordna konkurrensutsättning enligt upphandlingslagen. 

KKV yrkar på att marknadsdomstolen påför Puolanka kommun en påföljdsavgift på 120 000 euro för olaglig direktupphandling. Dessutom yrkar KKV att marknadsdomstolen förkortar det upphandlingskontrakt som Puolanka kommun ingått med Terveystalo Kuntaturva Oy så att det upphör att gälla sex månader efter att marknadsdomstolen har fattat ett lagakraftvunnet beslut.

Puolanka kommun konkurrensutsatte sina social- och hälsovårdstjänster 2012. Avtalsperioden som grundade sig på konkurrensutsättning löpte ut i slutet av 2019. Kommunen köpte in social- och hälsovårdstjänster av Terveystalo Kuntaturva genom ett fortsättningsavtal utan konkurrensutsättning för tiden efter att avtalsperioden löpt ut. Ett avtal som ursprungligen konkurrensutsattes för högst sju år förlängdes genom direktupphandling med sex år, och dessutom ändrades det tjänsteutbud som omfattades av avtalet. KKV inledde utredningen av direktupphandlingen på eget initiativ våren 2020.

”Det handlar om ett avtal med ett mycket betydande ekonomiskt värde, över 7 miljoner euro per år. Avtalet är ett av de största som KKV:s tillsyn av upphandling har ingripit i”, beskriver Max Jansson, forskningschef inom området tillsyn av offentlig upphandling.

Målet med upphandlingslagen är att skattemedlen ska användas effektivt

Anskaffningarna inom social- och hälsovård har under den senaste tiden betonats i KKV:s utredningar om övervakning av upphandlingar. KKV:s specialsakkunniga Johanna Kirveskoski betonar att även de krav gällande direktupphandling och väsentliga avtalsändringar som uttryckligen anges i upphandlingslagen ska följas vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster.

”Även om upphandlingslagen ger möjlighet att göra upphandlingar av social- och hälsovårdstjänster på ett flexibelt sätt i vissa fall måste man vid direktupphandling även av dessa tjänster följa kraven i upphandlingslagen”, säger Kirveskoski.

Till exempel kan en enskild kommuninvånares vård- eller klientrelation fortsättas som direktupphandling om det är uppenbart oskäligt eller särskilt oändamålsenligt för klienten att byta tjänsteleverantör med tanke på dennes särskilda livssituation eller andra individuella orsaker.

”Denna grund för direktupphandling lämpade sig dock inte för den här upphandlingen av alla kommuninvånares tjänster med ett heltäckande fortsättningsavtal,” påpekar Kirveskoski.

Målet med upphandlingslagen är en effektiv användning av våra offentliga medel. Om de upphandlande enheterna gör olagliga direktupphandlingar drar de inte nytta av konkurrensen mellan företagen. Vid direktupphandling kan företagen inte konkurrera med kvalitet eller pris. Vi alla har ett gemensamt intresse av att upphandlingar genomförs öppet, utan diskriminering och med effektiv användning av offentliga medel.

KKV:s framställan till marknadsdomstolen (på finska)

Mer information:

Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688
Specialsakkunnig Johanna Kirveskoski, tfn 029 505 3710
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket fått i uppgift att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av lagstridigheter som observeras ge en upphandlande enhet en varning eller tillämpa annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). När det gäller olagliga direktupphandlingar kan KKV i enlighet med 140 § i upphandlingslagen förbjuda verkställandet av upphandlingsbeslut. När det gäller direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena kan KKV också lägga fram förslag för marknadsdomstolen om fastställande av påföljder, såsom påföljdsavgifter, förkortade kontraktsperioder eller upphävande av upphandlingsbeslut. Det samma gäller tjänsteupphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena och som avses i bilaga E till upphandlingslagen, eller koncessionskontrakt som har genomförts som direktupphandling utan lagenlig grund. Om den upphandlande enheten har annonserat om direktupphandling i enlighet med 131 § i upphandlingslagen kan dock inget förslag läggas fram för marknadsdomstolen.

Läs mer om tillsynen av upphandling.