KKV esittää seuraamusmaksua Kymsotelle silmälääkäripalveluiden laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 24.9.2020 tehnyt markkinaoikeudelle esityksen 40 000 euron seuraamusmaksun määräämiseksi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Kymsote jatkoi keväällä 2020 silmäosaston osaulkoistusta suorahankintana, vaikka sen olisi hankintalain mukaan pitänyt kilpailuttaa palvelut. 

Kymsote ulkoisti suurimman osan silmätautien erikoisalan lääkäripalveluista Coronaria Silmäklinikka Oy:lle suorahankinnalla vuodeksi huhtikuun 2019 alusta maaliskuun 2020 loppuun. Arvoltaan 1,5 miljoonan euron suorahankinta ylitti hankintalain mukaisen kynnysarvon, jonka ylittävät hankinnat on lähtökohtaisesti hankintalain mukaan kilpailutettava. Kymsote perusteli suorahankintaa hankintalain mukaisella äärimmäisellä kiireellä, jonka taustalla olivat suorahankintaa edeltäneet muutokset henkilöstöresursseissa sekä tarve varmistaa riittävä potilasturvallisuus.

Koska Kymsote oli julkaissut tästä aiemmasta hankinnasta suorahankintailmoituksen, KKV:lla ei ollut toimivaltaa esittää siitä seuraamuksia. Virasto ei näin ollen myöskään arvioinut aiemman hankinnan lainmukaisuutta.

KKV pyysi kuitenkin 14.2.2020 Kymsotelta selvitystä siitä, miten palvelut järjestetään huhtikuun 2020 alusta alkaen, kun määräaikainen sopimuskausi päättyy. Kymsoten selvityksen mukaan hankintaa ei ollut ryhdytty kilpailuttamaan tai palattu tuottamaan palveluita omana työnä, vaikka Kymsote oli suorahankintailmoituksessaan ja päätöksissään ilmoittanut näin tekevänsä. Sen sijaan kuntayhtymän hallitus teki 28.2.2020 päätöksen uudesta suorahankinnasta ajalle 1.4.-30.9.2020. Hankinnan arvo on 720 000 euroa.

KKV esittää markkinaoikeudelle 40 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Kymsotelle silmäosaston osaulkoistuksen jatkamisesta suorahankintana hankintalain vastaisesti 1.4.2020 alkaen.

”Suorahankinnan saa tehdä kiireellisyysperusteella vain siinä laajuudessa ja sen pituisella sopimuksella kuin on välttämätöntä”, toteaa erityisasiantuntija Emmi Silvo.

Hankintalain tavoitteena on muun muassa julkisten varojen tehokas käyttö.

”Jos hankintayksiköt tekevät suorahankintoja, eivät yritykset pääse kilpailemaan hinnalla ja laadulla,” muistuttaa hankintojen valvonnan tutkimuspäällikkö Max Jansson.

KKV:n esitys markkinaoikeudelle

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
Erityisasiantuntija Emmi Silvo, p. 029 505 3878
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

Lue lisää hankintojen valvonnasta.