KKV anför en påföljdsavgift till Kymsote för olaglig direktupphandling av ögonläkartjänster

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har den 24 september 2020 gjort ett anförande till marknadsdomstolen om att påföra en påföljdsavgift på 40 000 euro till Kymmenedalens samkommun för social- och hälsovårdstjänster (Kymsote) för olaglig direktupphandling.Enligt KKV:s utredningar fortsatte Kymsote våren 2020 att inköpa ögonläkartjänster som direktupphandling, även om den enligt upphandlingslagen borde ha konkurrensutsatt tjänsterna. 

Kymsote utkontrakterade största delen av läkartjänsterna inom ögonsjukdomar till Coronaria Silmäklinikka Oy genom direktupphandling från början av april 2019 till slutet av mars 2020. Direktupphandlingen uppgick till ett värde av 1,5 miljoner euro och överskred således tröskelvärdet enligt upphandlingslagen. Upphandlingar som överstiger tröskelvärdet ska i regel konkurrensutsättas enligt upphandlingslagen. Kymsote motiverade direktupphandling med synnerlig brådska i enlighet med upphandlingslagen. Orsaken till detta var de förändringar i personalresurserna som föregick direktupphandlingen samt behovet av att säkerställa en tillräcklig patientsäkerhet.

Eftersom Kymsote hade publicerat en anmälan om direktupphandling om denna första direktupphandling hade KKV inte behörighet att framställa påföljder för den. Verket bedömde således inte heller om denna tidigare upphandling var lagenlig.

KKV bad dock Kymsote den 14 februari 2020 om en utredning om hur tjänsterna anordnas från och med början av april 2020 när den tidsbundna avtalsperioden löper ut. Enligt Kymsotes utredning hade man inte börjat konkurrensutsätta upphandlingen eller återgå till att producera tjänsterna som eget arbete, även om Kymsote i sin anmälan om direktupphandling och sina beslut hade angett att man skulle avsåg göra det. Däremot fattade samkommunens styrelse 28.2.2020 beslut om en ny direktupphandling för tiden 1.4–30.9.2020. Upphandlingens värde är 720 000 euro.

KKV framställer att marknadsdomstolen påför Kymsote en påföljdsavgift på 40 000 euro för fortsatt utkontraktering av ögonavdelningen som direktupphandling, i strid med upphandlingslagen från och med den 1 april 2020.

”Direktupphandling får göras på basis av synnerlig brådska endast i den omfattning och för så lång tid som det är nödvändigt”, konstaterar specialsakkunnig Emmi Silvo.

Syftet med upphandlingslagen är bland annat att använda offentliga medel effektivt.

”Om de upphandlande enheterna gör direktupphandlingar kan företagen inte konkurrera med pris och kvalitet”, påminner Max Jansson, forskningschef för upphandlingsövervakning.

KKV:s framställan till marknadsdomstolen (på finska)

Mer information:

Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688
Specialsakkunnig Emmi Silvo, tfn. 029 505 3878
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket fått i uppgift att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av lagstridigheter som observeras ge en upphandlande enhet en anmärkning eller tillämpa annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). När det gäller olagliga direktupphandlingar kan KKV i enlighet med 140 § i upphandlingslagen förbjuda verkställandet av upphandlingsbeslut. När det gäller direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena kan KKV också framställa för marknadsdomstolen fastställande av påföljder, såsom påföljdsavgifter, förkortade kontraktsperioder eller upphävande av upphandlingsbeslut. Det samma gäller tjänsteupphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena och som avses i bilaga E till upphandlingslagen, eller koncessionskontrakt som har genomförts som direktupphandling utan lagenlig grund. Om den upphandlande enheten har annonserat om direktupphandling i enlighet med 131 § i upphandlingslagen kan dock ingen framställan göras hos marknadsdomstolen.

Läs mer om tillsynen av upphandling.