KKV esittää seuraamusten määräämistä Kainuun sotelle laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 12.9.2018 tehnyt markkinaoikeudelle esityksen 25 000 euron seuraamusmaksun määräämiseksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Kainuun sote päätti 24.1.2018 hankkia Kainuun keskussairaalaan 3D-kuvantamislaitteiston. Laitteistohankinnan kokonaisarvo on hankintapäätöksen mukaan yli 340 000 euroa, mikä ylittää EU-kynnysarvon. Hankinnasta ei julkaistu hankintailmoitusta, sillä Kainuun sote katsoi, että hankinta kuului vuonna 2013 kilpailutetun, useamman sairaanhoitopiirin yhdessä toteuttaman hankinnan piiriin.

KKV katsoo, että Kainuun soten hankinnassa ei kuitenkaan ollut kyse puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta tai yhteishankinnasta. Laitetoimittajiksi oli alun perin valittu useita yrityksiä, mutta järjestelystä puuttuivat ehdot siitä, miten ostot eri laitetoimittajilta toteutetaan. Toimittajan valinta hankintakaudella oli siten jäänyt hankintayksikön vapaasti päätettäväksi. Hankintarenkaan kilpailuttamat sopimukset olivat lisäksi jo päättyneet Kainuun soten tehdessä hankintapäätöksensä. KKV:n mukaan Kainuun soten hankinnassa oli kyse hankintalain vastaisesta suorahankinnasta ja KKV esittää, että markkinaoikeus määrää Kainuun sotelle 25 000 euron seuraamusmaksun.

KKV otti asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan. Julkisessa terveydenhuollossa käytetään suuria summia laitteisiin ja tarvikkeisiin. Kun hankinnat tehdään hankintalain edellyttämällä tavalla avoimesti, syrjimättömästi ja julkisia varoja tehokkaasti käyttäen, lopputuloksena on parempaa laatua, enemmän vaihtoehtoja ja edullisempia hintoja. KKV seuraa aktiivisesti sote-sektorin hankintoja ja ottaa tarvittaessa epäillyt lainvastaisuudet tarkempaan tutkintaan.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Niina Ruuskanen, p. 029 505 3871
  • tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.