KKV yrkar på att samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kajanaland påförs påföljder med anledning av olaglig direktupphandling

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har den 12 september 2018 gjort en framställan till marknadsdomstolen om att Kajanalands samkommun för social- och hälsovård ska påföras en påföljdsavgift på 25 000 euro för att i strid med upphandlingslagen ha gjort en direktupphandling som överstiger EU-tröskelvärdena.

Samkommunen för social- och hälsovård i Kajanaland fattade den 24 januari 2018 beslut om att anskaffa en 3D-bildåtergivningsapparatur. Det totala värdet på apparaturupphandlingen är enligt upphandlingsbeslutet över 340 000 euro, vilket överskrider EU-tröskelvärdet. En upphandlingsannons hade inte publicerats eftersom samkommunen för hälso- och sjukvård i Kajanaland ansåg att upphandlingen omfattades av upphandlingen som hade konkurrensutsattes gemensamt av flera sjukvårdsdistrikt 2013.

KKV anser att upphandlingen som samkommunen för hälso- och sjukvård i Kajanaland genomförde inte grundar sig på ett ramavtal eller gemensam upphandling. Till leverantörer av utrustningen hade ursprungligen valts flera företag, men arrangemanget saknade villkor om på vilket sätt köpen från de olika utrustningsleverantörerna ska genomföras. Således fick upphandlingsenheten fritt besluta om valet av leverantör under upphandlingsperioden. Dessutom hade de avtal som konkurrensutsatts av sjukvårdsdistrikten gemensamt redan upphört när samkommunen för hälso- och sjukvård i Kajanaland tog upphandlingsbeslutet beträffande 3D-bildåtergivningsapparaturen. KKV anser att upphandlingen som samkommunen för hälso- och sjukvård i Kajanaland utförde utgjorde en direktupphandling som strider mot upphandlingslagen. KKV framför att marknadsdomstolen påför en påföljdsavgift på 25 000 euro för samkommunen för hälso- och sjukvård i Kajanaland.

KKV tog upp ärendet för granskning på eget initiativ. I den offentliga hälsovården används stora summor på apparater och utrustning. När upphandlingarna genomförs öppet och utan diskriminering på det sätt som upphandlingslagen kräver, används offentliga medel effektivt eftersom resultatet blir bättre kvalitet, fler alternativ och förmånligare priser. KKV följer aktivt upphandlingar som görs inom hälso- och sjukvårdssektorn och kommer vid behov att närmare undersöka även framtida misstänkta fall av lagöverträdelser.

Mer information:

  • specialforskare Niina Ruuskanen, tfn 029 505 3871
  • forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
    fornamn.efternamn@kkv.fi

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen. En framställning till marknadsdomstolen kan dock inte göras, om upphandlingsenheten har gjort en i 131 § i upphandlingslagen avsedd annonsering om direktupphandling.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2017.