KKV esittää seuraamusten määräämistä Naantalin kaupungille laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 18.6.2018 tehnyt markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten määräämiseksi Naantalin kaupungille EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Naantalin kaupunki päätti kesällä 2017 hankkia CGI Suomi Oy:ltä Pro Economica Premium -taloushallintosovelluksen. Kaupungilla on ollut 1980-luvulta asti käytössään erilaisia versioita Economica-sovelluksesta, eikä sovelluksen hankintaa ole kilpailutettu missään vaiheessa. Aikaisemmin käytössä ollut Economica-sovellus oli asennettu Naantalin kaupungin omiin konesaleihin, eli se oli kaupungin käytössä niin sanotun on-premises -mallin mukaan. Uusi Premium-sovellus sen sijaan tuotetaan kaupungille SaaS-mallin (Software as a Service) mukaisesti pilvipalveluna CGI Suomi Oy:n konesaleista. Naantalin kaupunki piti sovelluksen hankintaa aikaisemmin käytössä olleen Economica-sovelluksen versiopäivityksenä ja sallittuna sopimusmuutoksena, jota ei koskisi hankintalain mukainen kilpailuttamisvelvollisuus.

KKV toteaa esityksessään markkinaoikeudelle, että uuteen käyttöympäristöön siirtyminen muutti kuitenkin palveluhankinnan tyyppiä ja luonnetta perustavanlaatuisesti, eikä sovellushankintaa voitu pitää versiopäivityksenä tai hankintalain sallimana sopimusmuutoksena. KKV katsoo, että kyse oli tavanomaisesta uuden sovelluksen käyttöönotosta, joka olisi tullut kilpailuttaa hankintalain mukaisesti.

KKV:n arvion mukaan hankintaan ei myöskään soveltunut mikään hankintalain mukainen suorahankintaperuste. Suorahankinnalle ei esimerkiksi ollut tekniseen syyhyn tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvää perustetta, sillä CGI Suomi Oy ei ole ainoa palveluntuottaja, joka pystyy toteuttamaan Naantalin kaupungin tarvitseman taloushallinnon sovelluksen. Hankinnan tekemisellä ei ollut myöskään sellaista äärimmäistä kiirettä, joka olisi oikeuttanut suorahankinnan.

KKV esittää, että markkinaoikeus määrää tehdyt hankintasopimukset tehottomiksi vielä täyttämättä olevien sopimusvelvoitteiden osalta ja kumoaa hankintapäätöksen. Lisäksi KKV esittää, että markkinaoikeus määrää Naantalin kaupungille 15 000 euron seuraamusmaksun. Jos markkinaoikeus jättää tehottomuusseuraamuksen määräämättä yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä, KKV esittää, että markkinaoikeus lyhentää sopimuskauden päättymään kuuden kuukauden kuluttua tuomioistuimen antamasta lainvoimaisesta päätöksestä.

Tarkkuutta muutostilanteisiin

IT-palvelut ovat murroksessa, ja taloushallinnon sovellusten ohella monet muutkin palvelut ovat siirtyneet ”konesalista pilveen”. KKV muistuttaa, että tämänkaltaiset muutostilanteet voivat aiheuttaa hankintayksikölle palvelun kilpailuttamisvelvollisuuden. Kilpailuttamatta samalta toimittajalta vuosikymmenestä toiseen jatkuvat palveluhankinnat eivät takaa hankintayksiköille kilpailukykyisintä hankintahintaa tai parasta laatua.

KKV seuraa aktiivisesti hankintayksiköissä tehtäviä hankintoja ja ottaa tarvittaessa epäillyt lainvastaisuudet tarkempaan tutkintaan. On kaikkien yhteinen etu, että hankintamenettelyt toteutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja julkisia varoja tehokkaasti käyttäen.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Juhani Puisto, p. 029 505 3696
  • tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.