KKV yrkar på att Nådendals stad påförs påföljder med anledning av olaglig direktupphandling

Konsument- och konkurrensverket (KKV) har den 18 juni 2018 gjort en framställan till marknadsdomstolen om att Nådendals stad ska påföras påföljder för att i strid med upphandlingslagen ha gjort en direktupphandling som överstiger EU-tröskelvärden.

Nådendals stad beslutade sommaren 2017 att skaffa ekonomiförvaltningsprogrammet Pro Economica Premium av CGI Suomi CGI Oy. Staden har sedan 1980-talet använt olika versioner av Economica och upphandlingen av programmet har inte konkurrensutsatts i något skede. Det tidigare Economica-programmet hade installerats i Nådendals stads egna maskinsalar, dvs. det var i stadens bruk enligt den så kallade on-premises-modellen. Det nya Premum-programmet däremot produceras för staden enligt SaaS-modellen (Software as a Service) som molntjänst från CGI Suomi Oy:s maskinsalar. Nådendals stad såg upphandlingen av programmet som en versionsuppgradering av tidigare använda Economica och som en tillåten avtalsändring, som inte omfattades av konkurrensutsättningsskyldigheten i enlighet med upphandlingslagen.

I sin framställan till marknadsdomstolen konstaterar KKV att övergången till den nya driftsmiljön emellertid förändrade tjänsteupphandlingens typ och karaktär på ett grundläggande sätt och att upphandlingen av programmet inte kunde betraktas som en versionsuppdatering eller som en avtalsändring som upphandlingslagen tillåter. KKV anser att detta var ett normalt ibruktagande av ett nytt program som skulle ha behövt konkurrensutsättas i enlighet med upphandlingslagen.

Enligt KKV:s bedömning kunde heller ingen direktupphandlingsgrund i enlighet med upphandlingslagen tillämpas på upphandlingen. För direktupphandlingen fanns t.ex. ingen grund som baserade sig på tekniska skäl eller skäl som anknyter till skydd av ensamrätt, eftersom CGI Finland Oy inte är den enda tjänsteleverantören som kan genomföra det program för ekonomiförvaltning som Nådendals stad behöver. Det fanns heller ingen sådan synnerlig brådska som skulle ha motiverat en direktupphandling.

KKV yrkar på att marknadsdomstolen ska ogiltigförklara upphandlingsavtalet till den del avtalsförpliktelserna inte ännu har fullgjorts och upphäva upphandlingsbeslutet. Dessutom yrkar KKV på att marknadsdomstolen ska påföra Nådendals stad en påföljdsavgift på 15 000 euro. Om marknadsdomstolen inte ogiltigförklarar serviceavtalet på grund av tvingande orsaker i anslutning till det allmänna intresset, yrkar KKV på att marknadsdomstolen förkortar avtalsperioden så att den går ut när det har gått sex månader efter domstolens lagakraftvunna beslut.

Noggrannhet i förändringssituationer

IT-tjänsterna befinner sig i en brytning och förutom ekonomiförvaltningsprogrammen har också många andra tjänster flyttat “från maskinsal till moln”. KKV påminner att sådana förändringssituationer kan ge upphandlingsenheter en skyldighet att konkurrensutsätta tjänsterna. Återkommande upphandlingar av samma leverantör årtionde efter årtionde utan konkurrensutsättning garanterar inte upphandlingsenheten det mest konkurrenskraftiga inköpspriset eller den bästa kvaliteten.

KKV följer aktivt upphandlingar som görs i upphandlingsenheterna och kan vid behov närmare undersöka misstänkta fall av lagöverträdelser. Det är allas gemensamma intresse att upphandlingsförfaranden genomförs öppet, utan diskriminering och genom effektiv användning av offentliga medel.

  • Förslag till marknadsdomstolen (på finska)

Mer information:

  • specialforskare Juhani Puisto, tfn 029 505 3696
  • forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
    fornamn.efternamn@kkv.fi

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen. En framställning till marknadsdomstolen kan dock inte göras, om upphandlingsenheten har gjort en i 131 § i upphandlingslagen avsedd annonsering om direktupphandling.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2017.