KKV hakee Terveystalon ja Attendon yrityskaupan käsittelymääräajan pidentämistä 14.12.2018 saakka

KKV on pyytänyt markkinaoikeutta pidentämään Terveystalon ja Attendon yrityskaupan käsittelymääräaikaa 14.12.2018 asti. Ilman määräajan pidennystä yrityskaupan käsittelymääräaika päättyisi 16.10.2018. Pyydettyä lyhyempi lisäaika ei KKV:n arvion mukaan ole riittävä yrityskauppatutkinnan päättämiseksi sote-uudistukseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

KKV:lle on 14.6.2018 ilmoitettu järjestely, jossa Terveystalo Healthcare Oy hankkii Attendo Terveyspalvelut Oy:n. Terveystalo Healthcare Oy on valtakunnallinen terveyspalveluyritys, joka tarjoaa terveyspalveluja yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkiselle sektorille. Terveystalo Healthcare Oy kuuluu Terveystalo-konserniin, jonka emoyhtiö on Terveystalo Oyj. Attendo Terveyspalvelut Oy kuuluu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palvelukonserni Attendoon, jonka emoyhtiön kotipaikka on Ruotsissa. Attendo Suomen terveyspalvelut koostuvat lähinnä julkiselle sektorille tuotettavista henkilöstöpalveluista, perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta, suun terveydenhuollosta sekä kokonaisulkoistuksista.

KKV aloitti 16.7.2018 yrityskaupan jatkokäsittelyn, koska viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia kilpailulle Suomen terveyspalvelujen markkinoilla. Yrityskaupan seurauksena syntyvän keskittymän markkinaosuus kohoaa huomattavan korkeaksi osalla paikallisista markkinoista, joilla sekä Terveystalo että Attendo toimivat. Kilpailuvaikutusten arviointiin vaikuttaa olennaisesti sote-uudistus, jolla on toteutuessaan vaikutuksia kilpailuun terveyspalvelujen markkinoilla.

Sote-uudistuksen aikatauluun, lopulliseen sisältöön ja toteutumiseen liittyvistä epävarmuuksista johtuen KKV joutuu arvioimaan yrityskaupan vaikutuksia ottamalla huomioon sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset nykyisissä terveyspalveluiden markkinoissa, ja toisaalta siitä näkökulmasta, että uudistus ei toteudu.

KKV voi kilpailulain mukaan hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.