KKV ansöker om förlängning av tidsfristen för behandlingen av Terveystalos och Attendos företagsförvärv till 14.12.2018

KKV har begärt att marknadsdomstolen förlänger tidsfristen för behandlingen av Terveystalos och Attendos företagsförvärv till 14.12.2018. Utan en förlängning går tidsfristen för behandlingen av företagsförvärvet ut 16.10.2018. Enligt KKV räcker inte en kortare tidsfrist än den som sökts för att slutföra undersökningen av företagsförvärvet. Orsaken till det är osäkerheter som gäller social- och hälsovårdsreformen.

KKV informerades 14.6.2018 om ett arrangemang där Terveystalo Healthcare Oy förvärvar Attendo Terveyspalvelut Oy. Terveystalo Healthcare är ett rikstäckande företag som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner, företag, försäkringsbolag och den offentliga sektorn. Terveystalo Healthcare är en del av Terveystalokoncernen, vars moderbolag är Terveystalo Abp. Attendo Terveyspalvelut Oy hör till servicekoncernen Attendo som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster och vars moderbolag har sin hemort i Sverige. Attendo Finlands hälsovårdstjänster produceras närmast för den offentliga sektorn och består av personaltjänster, primärvårdstjänster, företagshälsovård, munhälsovårdstjänster samt totaloutsourcing.

KKV påbörjade den fortsatta behandlingen av företagsförvärvet 16.7.2018 eftersom företagsaffären enligt KKV:s preliminära utredningar kan ha skadliga konkurrenseffekter på marknaden för hälsovårdstjänster i Finland. Marknadsandelen som uppstår som en följd av företagsförvärvet blir väldigt hög på en del lokala marknader, där både Terveystalo och Attendo verkar. Social- och hälsovårdsreformen har en väsentlig inverkan på bedömningen av konkurrenseffekten. Om reformen genomförs har den effekter på konkurrensen inom marknaden för hälsovårdstjänster.

På grund av osäkerheter som gäller social- och hälsovårdsreformens tidtabell, slutliga innehåll och genomförande måste KKV bedöma företagsaffärens effekter på marknaden för hälsovårdstjänster som den ser ut nu. Vid bedömningen ska man dels beakta de förändringar som vårdreformen kan orsaka på den nuvarande marknaden för hälsovårdstjänster, dels ta hänsyn till vad som händer om reformen inte blir genomförd.

KKV kan enligt konkurrenslagen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären.

Läs mer:

Mer information:

  • Forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747
  • Biträdande direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konsument- och konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.