KKV hyväksyi DNA:n ja TDC:n yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 26.5.2014 yrityskaupan, jossa DNA Oy hankkii TDC:n Suomen liiketoiminnat (TDC Oy Finland ja TDC Hosting Oy).

Yrityskauppa koskee erityisesti yrityksille suunnattujen tietoliikenne- ja viestintäpalvelujen markkinoita. Molemmat yrityskaupan osapuolet tarjoavat lisäksi hosting-palveluja yritysasiakkaille sekä runkoverkon ja mastojen vuokrausta muille operaattoreille ja palveluntarjoajille. DNA toimii myös TDC:n toimintaan vertikaalisessa suhteessa olevilla matkaviestinverkon, tilaajayhteyksien ja siirtoyhteyspalvelujen vuokrauksen markkinoilla.

KKV:n selvitysten perusteella yrityskauppa ei merkittävästi estä tehokasta kilpailua. Markkinoilla toimii yrityskaupan jälkeen riittävästi vaihtoehtoisia toimijoita, jotka luovat kilpailupainetta keskittymälle. Kil­pai­lu­lain mu­kai­nen puut­tu­mis­kyn­nys ei siten ylit­ty­nyt.

KKV:n an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia. Pää­tös voi­daan jul­kais­ta vas­ta sen jäl­keen, kun lii­ke­sa­lai­suu­det on pois­tet­tu eli noin kah­den vii­kon ku­lut­tua.