KKV hyväksyi ehdollisena Donges Teräs Oy:n ja Ruukki Building Systems Oy:n välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 17.4.2020 ehdollisena yrityskaupan, jossa Donges Teräs Oy hankkii Ruukki Building Systems Oy:n. Selvityksissä havaitut kilpailuongelmat ratkaistiin osapuolten antamin sitoumuksin. Yrityskaupan hyväksymisen edellytyksenä Donges Teräs Oy sitoutui myymään Donges-konserniin kuuluvan Normek Oy:n Oulun tuotantolaitoksen.

KKV on selvittänyt Donges Teräs Oy:n ja Ruukki Building Systems Oy:n välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia. Molemmat yrityskaupan osapuolet ovat teräsrakennetoimittajia. Yrityskauppa ilmoitettiin alun perin KKV:lle 29.11.2019 ja virasto siirsi kaupan 9.1.2020 jatkokäsittelyyn, jossa kilpailuvaikutukset selvitettiin perusteellisemmin.

Viraston selvitysten mukaan yrityskaupasta aiheutuu haitallisia kilpailuvaikutuksia toimitila- ja teollisuusrakennusten teräsrunkorakenteiden sekä terässiltarakenteiden kokonaistoimitusten markkinoilla. Suomessa on osapuolten lisäksi vain muutama suuria kokonaistoimituksia tekevä teräsrakenneyritys ja yrityskaupan osapuolten markkinaosuus on huomattavan korkea etenkin terässiltarakenteissa. Toimitila- ja teollisuusrakennusten teräsrunkorakenteissa haitalliset kilpailuvaikutukset kohdistuvat erityisesti suuriin tai muutoin vaativiin teräsrunkorakenteisiin.

KKV:n kuulemien asiakkaiden mukaan niillä olisi yrityskaupan jälkeen vähemmän vaihtoehtoja teräsrakenteiden toimittajiksi. Lisäksi kilpailun vähentymisen vuoksi teräsrakenteiden hintojen nousu olisi todennäköistä, mikä johtaisi kustannusten kasvuun sellaisissa rakennushankkeissa, joissa käytetään teräsrunkorakenteita.

Normek Oy:n Oulun tuotantolaitoksen myynti ehtona kaupan hyväksymiselle

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa asettamalla yrityskaupan toteutumisen edellytykseksi ehtoja. Kilpailijoiden välisissä yrityskaupoissa kilpailuongelmat poistetaan ensisijaisesti rakenteellisilla sitoumuksilla, kuten liiketoiminnan tai sen osien myynnillä. KKV katsoo, että Donges Teräksen esittämät sitoumukset ovat riittävät poistamaan yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat ja varmistavat kilpailullisen rakenteen säilymisen markkinoilla.

Donges Teräs sitoutuu ehdoissa myymään Donges-konserniin kuuluvan Normekin Oulun tuotantolaitoksen liiketoiminnan sellaiselle taholle, jolla on edellytykset liiketoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Myytävä liiketoiminnan osa kykenee toimimaan itsenäisenä yksikkönä ja toteuttamaan erityyppisten terässiltarakenteiden sekä toimitila- ja teollisuusrakenteiden kokonaistoimituksia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia ja päätös julkaistaan, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jenna Huttu, p. 029 505 3576
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Mikäli ensi vaiheen käsittelyssä ilmenee, että kaupalla saattaa olla haitallisia kilpailuvaikutuksia, virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Toisen vaiheen käsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää toisen vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä. Toisen vaiheen käsittelyn jälkeen KKV voi hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, jos kaupasta ei aiheudu haitallisia kilpailuvaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Ensisijainen tapa kaupan kielteisten kilpailuvaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja, esimerkiksi velvoite jonkin liiketoiminnan myymiseen. Jos ehtojen määräämisellä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen, voi markkinaoikeus KKV:n esityksestä kieltää kaupan kokonaan.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.