KKV har gett ett villkorligt godkännande för företagsförvärvet mellan Donges Teräs Oy och Ruukki Building Systems Oy

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gav den 17 april 2020 ett villkorligt godkännande för ett företagsförvärv, där Donges Teräs Oy förvärvar Ruukki Building Systems Oy. De konkurrensproblem som framkom i utredningarna löstes med de åtaganden som parterna förband sig vid. Som villkor för företagsförvärvet förband sig Donges Teräs Oy att sälja Normek Oy:s produktionsanläggning i Uleåborg, som ingår i Donges-koncernen.

KKV har utrett konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Donges Teräs Oy och Ruukki Building Systems Oy. Båda parterna i företagsförvärvet är leverantörer av stålkonstruktioner. Företagsförvärvet anmäldes ursprungligen till KKV den 29 november 2019. KKV överförde förvärvet för fortsatt utredning den 9 januari 2020, där konkurrenseffekterna granskades grundligare.

Enligt KKV:s utredningar har företagsförvärvet negativa konkurrenseffekter på marknaden för helhetsleveranser av stålstommar för lokaler och industribyggnader samt av stålbrokonstruktioner. I Finland finns förutom parterna endast några stora företag som utför helhetsleveranser av stålkonstruktioner och företagsförvärvets parter har en avsevärd marknadsandel i synnerhet när det gäller stålbrokonstruktioner. I fråga om stålstommar för lokaler och industribyggnader hänför sig de negativa konkurrenseffekterna i synnerhet till stora eller annars krävande stålstommar.

Enligt de kunder som KKV har hört skulle de efter företagsförvärvet ha färre leverantörsalternativ för stålkonstruktioner. På grund av den minskade konkurrensen skulle priserna för stålkonstruktioner dessutom sannolikt höjas, vilket skulle leda till ökade kostnader i byggprojekt där stålstommar används.

Villkor för godkännande av förvärvet är att Normek Oy:s produktionsanläggning i Uleåborg säljs

Konkurrensproblem som uppstår av ett företagsförvärv kan ofta undanröjas med villkor som ställs för att förvärvet ska kunna fullföljas. I företagsförvärv mellan konkurrenter undanröjs konkurrensproblemen i första hand genom strukturella åtaganden, såsom försäljning av affärsverksamhet eller delar därav. KKV anser att de åtaganden som Donges Teräs föreslår är tillräckliga för att undanröja konkurrensproblemen som företagsförvärvet orsakar och säkerställer att den konkurrensmässiga strukturen kvarstår på marknaden.

Donges Teräs förbinder sig i villkoren att sälja affärsverksamheten i Normeks produktionsanläggning i Uleåborg, som ingår i Donges-koncernen, till en aktör som har förutsättningar att driva och utveckla den. Den del av affärsverksamheten som ska säljas kan fungera som en självständig enhet och genomföra helhetsleveranser av olika typer av stålbrokonstruktioner samt av stålkonstruktioner för lokaler och industribyggnader.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter och beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Mer information:
Specialsakkunnig Jenna Huttu, tfn 029 505 3576
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det under den första behandlingen framkommer att förvärvet kan ha negativa konkurrenseffekter, fattar KKV beslut om överföring av ärendet för fortsatt utredning, där förvärvet och dess konkurrenseffekter grundligt granskas. Den fortsatta utredningen tar högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga tiden för den fortsatta utredningen med högst 46 arbetsdagar. Efter den fortsatta utredningen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ifall förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter. KKV ingriper i ett företagsförvärv som på ett märkbart sätt anses hindra en effektiv konkurrens i Finland. Det primära sättet att förhindra negativa konkurrenseffekter av ett förvärv är att ställa villkor för förvärvet, till exempel ett åläggande om att sälja någon affärsverksamhet. Om det inte går att nå ett tillfredsställande resultat genom att ställa villkor kan företagsförvärvet förbjudas av marknadsdomstolen på framställning av KKV.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.