KKV hyväksyi ehdollisena Postin ja Transvalin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään hyväksynyt ehdollisena yrityskaupan, jossa Posti Group Oyj hankkii Suomen Transval Group Oy:n. Kaupan hyväksymisen ehtona Posti sitoutuu siihen, että Transval tarjoaa sisälogistiikan ulkoistuspalveluja Postin kanssa kilpaileville 3PL-toimijoille yhden vuoden ajan. Lisäksi Posti sitoutuu siihen, että Transvalin asiakassuhteissaan saamia arkaluonteisiksi katsottavia tietoja suojataan pitämällä ne erillään Postin tietojärjestelmistä kolmen vuoden ajan.

Posti Group Oyj on Posti-konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt harjoittavat muun muassa posti- ja viestinvälitystoimintaa, logistiikkatoimintaa, palvelu- ja informaatiologistiikkatoimintaa, maksuliikenne- ja luottolaitostoimintaa sekä kiinteistöliiketoimintaa.

Suomen Transval Group Oy on sisälogistiikkayhtiö, joka toteuttaa erilaisia sisälogistiikan ratkaisuja logistiikka- ja teollisuuskohteissa. Transvalin asiakaskunta koostuu erityisesti kaupan, teollisuuden ja logistiikan erikokoisista toimijoista.

KKV siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn 7.12.2018. Virasto katsoi alustavana arvionaan, että yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia ulkoistetun sisälogistiikan palveluiden markkinalla, erityisesti Postin kanssa kilpailevien 3PL-toimijoiden (3rd party logistics) kannalta, jotka käyttävät Transvalin tuottamaa sisälogistiikan ulkoistuspalvelua. 3PL-toimijoita ovat muun muassa PostNord, DHL, DSV ja Schenker. Lisäksi virasto katsoi alustavana arvionaan, että yrityskauppaan saattaa liittyä 3PL-toimijoiden kaupallisesti arkaluonteisten tietojen suojaamiseen liittyviä kilpailuhuolia toimijoiden hankkiessa Transvalin tarjoamia palveluita yrityskaupan jälkeen.

Sitoumuksilla varmistetaan edellytykset kilpailulle

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa asettamalla yrityskaupan toteutumisen edellytykseksi ehtoja. KKV on katsonut, että Postin varhaisessa vaiheessa tutkintaa esittämät sitoumukset ovat riittävät poistamaan yrityskauppaan mahdollisesti liittyvät kilpailuhuolet. KKV ei tästä syystä suorittanut asiassa täysimittaista kilpailuvaikutusten arviointia. Varhaisen vaiheen sitoumusratkaisu mahdollisti asiassa verrattain lyhyen käsittelymääräajan.

Posti sitoutuu ehdoissa siihen, että Transval tarjoaa 3PL-toimijoille sisälogistiikan ulkoistuspalveluja yhden vuoden ajan KKV:n päätöksestä. Tämä poistaa keskittymän mahdollisuuden alihankinnasta kieltäytymällä sulkea pois 3PL-toimijoita ulkoistetun sisälogistiikan markkinalla. Alihankinnan ostaminen keskittymältä luotettavasti vuoden ajan antaa 3PL-toimijoille mahdollisuuden järjestellä Transvalin tuottamat palvelut uudelleen joko omana tuotantona tai jonkin toisen sisälogistiikkatoimijan kautta.

Posti sitoutuu lisäksi siihen, että Transvalin saamia 3PL-toimijoiden tietoja suojataan pitämällä ne erillään Postin tietojärjestelmistä kolmen vuoden ajan KKV:n päätöksestä. Sitoumus mahdollistaa sen, että sisälogistiikan hankkiminen Transvalilta tulee olemaan myös käytännössä vaihtoehto 3PL-toimijoille yrityskaupan täytäntöönpanon jälkeen.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta

 


Päivitetty 1.2.2019: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.