KKV godkände företagsförvärvet mellan Posti och Transval med förbehåll

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har idag med förbehåll godkänt företagsförvärvet där Posti Group Abp förvärvade Suomen Transval Group Oy. KKV har ställt som villkor för godkännande av förvärvet att Posti godtar ett åtagande om att Transval under ett år erbjuder utkontrakterad intern logistik till sådana 3PL-aktörer som är Postis konkurrenter. Dessutom godtar Posti ett åtagande om att sådana uppgifter som Transval i sina kundrelationer har fått och som kan anses vara känsliga skyddas genom att hålla dem utanför Postis datasystem i tre år.

Posti Group Abp är Posti-koncernens moderbolag. Dotterbolagen i Posti-koncernen har affärsverksamhet inom bland annat post- och brevdistribution, logistik, service- och informationslogistik, betalningar och krediter samt fastigheter.

Suomen Transval Group Oy idkar verksamhet inom intern logistik, det vill säga verkställer interna logistiklösningar för logistik- och industrianläggningar. Transvals kundkrets består främst av olika stora aktörer inom handel, industri och logistik.

Den 7 december 2018 beslutade KKV att inleda fortsatt utredning av företagsförvärvet. KKV:s preliminära bedömning var att företagsförvärvet kan ha negativa konkurrenseffekter på marknaden för utkontrakterad intern logistik (outsourcing). Det här gäller i synnerhet de aktörer inom trepartslogistik (3PL, third-party logistics) som konkurrerar med Posti och använder sig av utkontrakterade interna logistiktjänster som produceras av Transval. 3PL-aktörer är bland annat PostNord, DHL, DSV och Schenker. Dessutom bedömde KKV preliminärt att företagsförvärvet kan vara förenat med konkurrensproblem som handlar om att 3PL-aktörernas känsliga affärsinformation behöver skyddas när aktörerna efter företagsförvärvet skaffar tjänster av Transval.

Åtaganden ska säkerställa förutsättningarna för konkurrens

Det går ofta att förhindra negativa konkurrenseffekter till följd av ett företagsförvärv genom att ställa villkor för att kunna fullfölja företagsförvärvet. KKV anser att Postis förslag på åtaganden i ett tidigt skede av utredningen är tillräckliga för att förhindra eventuella konkurrensproblem som knyter an till företagsförvärvet. Därför genomförde KKV inte en komplett bedömning av konkurrenseffekterna för ärendet i fråga. Eftersom man i ett tidigt skede kom fram till en lösning gällande åtaganden var det möjligt att fastställa en tämligen kort handläggningstid för ärendet.

I villkoren ingår ett åtagande av Posti att Transval erbjuder 3PL-aktörer utkontrakterade interna logistiktjänster under ett år från KKV:s beslut. Detta åtagande gör att klustret inte kan neka till underleverantörsavtal och utestänga 3PL-aktörer från marknaden för utkontrakterad intern logistik. Att på ett tillförlitligt sätt kunna ingå underleverantörsavtal med klustret ger 3PL-aktörerna möjlighet att omorganisera de tjänster som Transval har tillhandahållit, antingen i form av egen produktion eller via någon annan aktör inom intern logistik.

I villkoren ingår även ett åtagande av Posti att skydda sådana uppgifter som Transval har om 3PL-aktörer genom att de hålls utanför Postis datasystem under tre år från KKV:s beslut. Detta åtagande ser till att det även i praktiken kommer att vara ett alternativ för 3PL-aktörer att skaffa intern logistik av Transval efter att företagsförvärvet har fullföljts.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information: forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576,
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv