KKV hyväksyi Pihlajalinnan ja Pohjola Sairaalan välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 14.1.2022 yrityskaupan, jossa Pihlajalinna Terveys Oy hankkii Pohjola Sairaala Oy:n.

Pihlajalinna-konserni toimii laaja-alaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoilla Suomessa. Pohjola Sairaala on OP-ryhmään kuuluva ortopediaan ja käsikirurgiaan keskittynyt toimija, jonka sairaaloissa hoidetaan pääasiassa Pohjola Vakuutuksen vakuutusasiakkaita sekä palvelun omalla kustannuksellaan hankkivia asiakkaita.

Viraston selvitysten mukaan yrityskauppa ei johda kilpailun olennaiseen estymiseen vakuutusyhtiöille tarjottavien terveyspalveluiden markkinoilla. Aikaisemmin lähinnä OP-konsernin sisäisesti Pohjola Vakuutukselle palveluita tuottaneen Pohjola Sairaalan kapasiteetti tulee laajemmin myös muiden vakuutusyhtiöiden hyödynnettäväksi, sillä Pihlajalinnalla on yhteistyösopimuksia usean vakuutusyhtiön kanssa ja se kilpailee kumppanuuksista aktiivisesti. Tämä yrityskaupasta seuraava hyöty ylittää selvästi Pihlajalinnan neuvotteluasetelman parantumisesta seuraavat mahdolliset haitat vakuutusyhtiöille.

Yrityskauppa ei johda haitallisiin kilpailuvaikutuksiin myöskään yksityisasiakkaille tarjottavissa palveluissa. KKV siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn 2.11.2021, sillä alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattoi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoisaloilla Pirkanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla palvelun itse maksavissa asiakkaissa. Tarkemmissa selvityksissä kuitenkin osoittautui, että osapuolten markkinaosuudet ovat tosiasiassa alustavaa tarkastelua matalammat. Lisäksi osapuolten kilpailijoista Mehiläinen ilmoitti selvitysten aikana avaavansa uuden toimipisteen Tampereelle.

Jatkoselvitykset osoittivat, ettei yrityskauppa johda kilpailun olennaiseen estymiseen millään maantieteellisellä alueella ja kauppa voidaan hyväksyä sellaisenaan.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: 

Säh­kö­pos­tiosoitteet muo­dos­sa etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@kkv.fi

Lauri Kirkkola

Tutkimuspäällikkö

Sanna Syrjälä

Johtaja, yksikön päällikkö

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Mikäli ensi vaiheen käsittelyssä ilmenee, että kaupalla saattaa olla haitallisia kilpailuvaikutuksia, virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Toisen vaiheen käsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää toisen vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä. Toisen vaiheen käsittelyn jälkeen KKV voi hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, jos kaupasta ei aiheudu haitallisia kilpailuvaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Ensisijainen tapa kaupan kielteisten kilpailuvaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja, esimerkiksi velvoite jonkin liiketoiminnan myymiseen. Jos ehtojen määräämisellä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen, voi markkinaoikeus KKV:n esityksestä kieltää kaupan kokonaan.