KKV ja Finnpark pääsivät yhteisymmärrykseen kilpailuneutraliteettia turvaavista toimenpiteistä pysäköintipalveluissa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvitti Tampereen kaupungin ja sen tytäryhtiön Finnpark Oy:n toimintaa pysäköinnin markkinoilla. KKV:n arvion mukaan Finnpark on voinut Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikkaan kytkeytyvien toimenpiteiden seurauksena saada kiinteistöliiketoimintaansa julkista tukea. Tuki voisi kiinteistöliiketoiminnasta pysäköintiliiketoimintaan välittyessään vääristää kilpailua Finnparkin ja sen yksityisten kilpailijoiden välillä. Kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi Finnpark muun muassa eriyttää kiinteistöliiketoiminnan muusta toiminnastaan kirjanpidossaan.

KKV:n selvitysten perusteella Tampereen kaupungin tekemiin pysäköintilaitosten rakentamispäätöksiin ja pysäköintipalvelujen hinnoitteluun Tampereella vaikuttavat kaupungin aluepolitiikkaan ja pysäköinnin ohjaamiseen liittyvät tavoitteet. Näitä tavoitteita on kytkeytynyt myös Finnparkin kiinteistöliiketoimintaan, johon se on saattanut saada kaupungilta julkista tukea eri toimenpiteiden yhteydessä. Finnparkin kiinteistöliiketoiminta koskee pääasiassa sen Tampereella omistamia pysäköintilaitoksia. Finnpark harjoittaa kiinteistöliiketoiminnan lisäksi myös pysäköintiliiketoimintaa tarjoamalla pysäköintipalveluja kuten pysäköinnin operointi- ja sovelluspalveluja. Yhtiö toimii myös Tampereen ulkopuolella ja on laajentanut toimintaansa muun muassa pääkaupunkiseudulla.

KKV:n arvion mukaan mahdolliset edut liittyvät pääasiassa Finnparkin kiinteistöliiketoimintaan ja yhtiön Tampereella omistamien pysäköintilaitoksien rakennushankkeisiin. KKV arvioi kilpailuneutraliteetin voivan vaarantua, mikäli Finnpark voi hyödyntää näitä etuja myös kilpailussa pysäköintipalvelujen markkinoilla.

”Muihin kuin taloudellisiin päämääriin kytkeytyvä tuki tai edut voisivat yhtiön operointi-, laite- ja pysäköintisovellustoimintaan välittyessään johtaa alihinnoitteluun, joka on omiaan vääristämään kilpailua”, toteaa KKV:n tutkimuspäällikkö Mia Salonen.

Kilpailuneutraliteetti turvataan useilla korjaustoimenpiteillä

Korjaustoimenpiteenä Finnpark parantaa eri toimintojensa läpinäkyvyyttä ja raportointia. Yhtiö sitoutuu muun muassa pitämään kirjanpidossaan kiinteistöliiketoiminnan erillään pysäköintiliiketoiminnasta, laatimaan kyseisistä toiminnoista erilliset tuloslaskelmat ja perimään konsernin sisäistä vuokraa pysäköintiliiketoiminnan käyttämistä pysäköintitiloista. Lisäksi Finnparkin pääkaupunkiseudulla harjoitettava liiketoiminta eriytetään omaksi tulosalueekseen määräajaksi.

Finnparkin tekemät muutokset ehkäisevät mahdollisten etujen välittymistä kiinteistöliiketoiminnasta muuhun liiketoimintaan. Lisäksi läpinäkyvyyden ja raportoinnin parantumisen myötä Tampereen kaupunki saa omistajaohjauksen tarpeisiin aikaisempaa tarkempia tietoja yhtiön toiminnasta. Pääkaupunkiseudun liiketoiminnan eriyttäminen omaksi tulosyksikökseen parantaa Finnparkin edellytyksiä markkinaperusteisesta hinnoittelusta varmistumiseen näillä markkinoilla.

Finnparkin tekemien korjaustoimenpiteiden jälkeen KKV ei enää pidä merkittävien kilpailua vääristävien vaikutusten syntymistä todennäköisenä. Virasto päätti asian käsittelyn 1.7.2021.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Peter Karlsson, p. 029 505 3064, etunimi.sukunimi@kkv.fi
tutkimuspäällikkö Mia Salonen, p. 029 505 3007, etunimi.sukunimi@kkv.fi

 


Päivitetty 7.7.2021: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.