KKV och Finnpark nådde samförstånd gällande åtgärder som tryggar konkurrensneutraliteten inom parkeringstjänster

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) utredde Tammerfors stads och Tammerfors stads dotterbolag Finnpark Ab:s verksamheter på marknaden för parkering. Enligt KKV:s bedömning kan Finnpark ha fått offentligt stöd för sin fastighetsverksamhet på grund av åtgärder som är kopplade till Tammerfors stads parkeringspolitik. En överföring av stödet från fastighetsverksamheten till parkeringsverksamheten skulle kunna leda till att konkurrensen mellan Finnpark och dess privata konkurrenter snedvrids. Bland annat bokför Finnpark fastighetsverksamheten separat från den övriga verksamheten för att förhindra att konkurrensen snedvrids.

I KKV:s utredning framkom det att Tammerfors stads regionalpolitiska mål samt målen för styrningen av parkeringen har en inverkan på de byggbeslut som Tammerfors stad har tagit gällande parkeringsanläggningarna och prissättningen av parkeringstjänsterna. Dessa målsättningar är också kopplade till Finnparks fastighetsverksamhet, som Finnpark kan ha fått offentligt stöd för av staden i samband med olika åtgärder. Finnparks fastighetsverksamhet omfattar främst de parkeringsanläggningar som Finnpark äger i Tammerfors. Utöver fastighetsverksamhet utövar Finnpark dessutom parkeringsverksamhet genom att erbjuda parkeringstjänster, såsom drifts- och tillämpningstjänster. Företaget är verksamt även utanför Tammerfors och har bland annat utvidgat sin verksamhet i huvudstadsregionen.

Enligt KKV:s utredning gäller de eventuella förmånerna huvudsakligen Finnparks fastighetsverksamhet och byggprojekten som omfattar de parkeringsanläggningar som företaget äger i Tammerfors. KKV bedömer att konkurrensneutraliteten kan äventyras ifall Finnpark också kan utnyttja dessa förmåner i konkurrensen på marknaden för parkeringstjänster.

”Stöd eller förmåner som är kopplade till andra än ekonomiska mål skulle kunna leda till underprissättning i och med förmedlingen av dem till företagets drifts-, anordnings- och parkeringstillämpningsverksamhet. Detta kan leda till att konkurrensen snedvrids”, konstaterar KKV:s forskningschef Mia Salonen.

Konkurrensneutraliteten skyddas genom ett flertal åtgärder

Som korrigeringsåtgärd ska Finnpark förbättra transparensen i sina verksamheter och rapportering av dem. Företaget förbinder sig bland annat till att hålla fastighetsverksamheten och parkeringsverksamheten åtskilda i sin bokföring, upprätta skilda resultaträkningar för verksamheterna i fråga samt att inom koncernen uppbära hyra för parkeringsanläggningarna som används i parkeringsverksamheten. Dessutom differentieras den verksamhet som Finnpark bedriver i huvudstadsregionen till ett separat resultatområde för en viss tid.

De ändringar som Finnpark har gjort förhindrar eventuella förmåner från att överföras från fastighetsverksamheten till den övriga verksamheten. Utöver en förbättrad transparens och rapportering får Tammerfors stad mer detaljerade uppgifter än tidigare om företaget för ägarstyrningens behov. Genom att differentiera verksamheten i huvudstadsregionen till ett eget resultatområde förbättras Finnparks förutsättningar för en marknadsbaserad prissättning på marknaden i fråga.

Efter de korrigeringsåtgärder som Finnpark har vidtagit anser KKV att det inte längre är sannolikt att betydande negativa konkurrenseffekter skulle uppkomma. Myndigheten avslutade behandlingen av ärendet den 1 juli 2021.

Läs mer om tillsynen över konkurrensneutralitet

Mer information:
ledande sakkunnig Peter Karlsson, tfn 029 505 3064, fornamn.efternamn@kkv.fi
forskningschef Mia Salonen, tfn 029 505 3007, fornamn.efternamn@kkv.fi