KKV ja Kuopion kaupunki pääsivät yhteisymmärrykseen kilpailuneutraliteetin edellyttämistä korjaustoimenpiteistä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 20.11.2019 päättänyt Kuopion kaupunkia koskevan tutkinnan kaupungin ryhdyttyä kilpailuneutraliteettiongelmia korjaaviin toimenpiteisiin.

KKV tutki Kuopion kaupungin toimintaa kunnallistekniikan, ruokapalvelujen, laitos- ja välinehuollon sekä kiinteistö- ja logistiikkapalvelujen markkinoilla. KKV:n selvitysten mukaan Kuopion kaupungin organisaatioon kuuluva Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar ja kaupungin määräysvallassa oleva Itä-Suomen Huoltopalvelut Liikelaitoskuntayhtymä Servica vaaransivat toiminnallaan yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välisen kilpailun tasapuolisuutta. Mestarin ja Servican toiminta markkinoilla oli laajaa ja jatkuvaa ja ne saivat perusteetonta kilpailuetua muun muassa veroetujen muodossa tarjotessaan palveluja Kuopion kaupunkikonsernin ulkopuolisille asiakkaille liikelaitoksen ja liikelaitoskuntayhtymän muodossa.

Tutkinnan ja KKV:n kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena Kuopion kaupunki yhtiöittää molemmat liiketoimintayksiköt. KKV:n kiinnitettyä huomiota neutraliteettiongelmiin Servican toiminta siirrettiin 1.1.2019 Servica Oy -nimiselle osakeyhtiölle ja Mestar yhtiöitetään 1.1.2021 alkaen.

Mestarissa on myös käynnistetty kustannuslaskennan ja kirjanpidon projektit, joiden tarkoituksena on kustannuslaskennan kehittäminen sekä markkinoilla harjoitettavan taloudellisen toiminnan kirjanpidon eriyttäminen ja hinnoittelun markkinaperusteisuuden varmistaminen.

Korjaustoimenpiteet, jotka Kuopion kaupunki toteuttaa, ovat KKV:n mukaan riittäviä turvaamaan terveen ja toimivan kilpailun edellytykset. ”Vaikka täydellistä kilpailuneutraliteettia on käytännössä mahdoton saavuttaa, kaikki kilpailuedellytysten tasapuolisuutta lisäävät toimet parantavat markkinoiden toimintaa”, sanoo tutkimuspäällikkö Mia Salonen.

Kilpailuneutraliteettivalvonnan tavoitteena on edistää taloudellista tehokkuutta ja yhteiskunnan voimavarojen tarkoituksenmukaista kohdentumista turvaamalla tasapuoliset kilpailunedellytykset julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Valtio, kunta, kuntayhtymä ja niiden määräysvallassa olevat yksiköt nauttivat joskus markkinoilla toimiessaan julkisesta omistuksesta johtuvista eduista, joita yksityiset elinkeinonharjoittajat eivät voisi saada. Tällaiset perusteettomat edut voivat vääristää kilpailua ja pahimmillaan johtaa omilla ansioillaan kilpailevien yksityisten elinkeinonharjoittajien syrjäytymiseen markkinoilta.

KKV:n päätös

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Mia Salonen, p. 029 505 3007,
Asiantuntija Juhana Järviö, p. 029 505 3019,
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain (948/2011) 30 a §:n mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan kunnan, kuntayhtymän, valtion taikka niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön harjoittamassa taloudellisessa toiminnassa sovellettu menettely tai toiminnan rakenne, joka tavaroiden tai palveluiden tarjonnassa:
1) vääristää tai on omiaan vääristämään terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä markkinoilla;
2) estää tai on omiaan estämään terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun syntymistä tai kehittymistä; tai
3) on ristiriidassa kuntalain (410/2015) 128 §:ssä säädetyn markkinaperusteisen hinnoittelun vaatimuksen kanssa.
Lue lisää kilpailuneutraliteetista.