KKV och Kuopio stad nådde samförstånd om de korrigeringsåtgärder som konkurrensneutraliteten kräver

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) avslutade utredningen om Kuopio stad den 20 november 2019 efter att staden har vidtagit åtgärder som korrigerar problemen med konkurrensneutraliteten.

KKV undersökte Kuopio stads verksamhet på marknaden för kommunalteknik, måltidsservice, lokalvård och instrumentservice samt fastighets- och logistiktjänster. Enligt KKV:s utredning har Mestar, affärsverket för kommunalteknik, och Servica, affärsverkssamkommunen för lokalvård i östra Finland där staden har bestämmande inflytande, med sin verksamhet äventyrat jämlikheten i konkurrensen mellan privat och offentlig näringsverksamhet. Mestars och Servicas verksamhet på marknaden var omfattande och kontinuerlig och de fick obefogade konkurrensfördelar bland annat i form av skattefördelar när de erbjöd tjänster i egenskap av affärsverk och affärsverkssamkommun utanför Kuopio stadskoncern.

Som resultat av utredningen och diskussionerna som förts med KKV bolagiserar Kuopio stad båda affärsenheterna. Efter att KKV fäst uppmärksamhet vid neutralitetsproblemen överfördes Servicas verksamhet till bolaget Servica Oy den 1 januari 2019 och Mestar bolagiseras från och med den 1 januari 2021.

I Mestar har också projekt inom kostnadsberäkning och bokföring inletts. Syftet med projekten är att utveckla kostnadsberäkningen, separera bokföringen för ekonomisk verksamhet som bedrivs på marknaden och säkerställa att prissättningen är marknadsbaserad.

Korrigeringsåtgärderna som Kuopio stad vidtar är enligt KKV tillräckliga för att trygga förutsättningarna för en sund och fungerande konkurrens. ”Även om det i praktiken är omöjligt att uppnå fullständig konkurrensneutralitet, förbättrar alla åtgärder som ökar jämlikheten när det gäller konkurrensneutraliteten verksamheten på marknaden”, säger forskningschef Mia Salonen.

Målet med tillsynen av konkurrensneutraliteten är att främja ekonomisk effektivitet och att allokera samhällsresurserna på ett ändamålsenligt sätt genom att trygga jämlika konkurrensförutsättningar för offentlig och privat näringsverksamhet. Staten, kommuner, samkommuner och enheter som de har bestämmande inflytande över får ibland fördelar som beror på det offentliga ägarskapet och som privata näringsidkare inte skulle kunna få. Sådana obefogade fördelar kan snedvrida konkurrensen och i sämsta fall medföra att privata näringsidkare, som konkurrerar utifrån sina egna förtjänster, slås ut från marknaden.

KKV:s beslut (på finska)

Mer information:
Forskningschef Mia Salonen, tfn 029 505 3007,
Sakkunnig Juhana Järviö, tfn 029 505 3019,
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt 30 a § i konkurrenslagen (948/2011) ska Konkurrens- och konsumentverket i första hand förhandlingsvägen försöka undanröja ett förfarande eller en verksamhetsstruktur som tillämpas i den ekonomiska verksamhet vilken bedrivs av en kommun, en samkommun, staten eller en enhet som de har bestämmande inflytande över och som när varor eller tjänster erbjuds:
1) snedvrider eller kan bidra till att snedvrida förutsättningarna för en sund och fungerande konkurrens på marknaden;
2) hindrar eller kan bidra till att hindra att en sund och fungerande ekonomisk konkurrens uppstår eller utvecklas; eller
3) står i strid med kravet på marknadsmässig prissättning i 128 § i kommunallagen (410/2015).
Läs mer om konkurrensneutralitet.