KKV kiinnitti Suomen ympäristökeskuksen huomiota hankintalainsäädännön noudattamiseen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 27.3.2018 antaman päätöksen mukaan Suomen ympäristökeskus (SYKE) ei toiminut hankintalainsäädännön mukaisesti kilpailuttaessaan merentutkimusalus Arandan peruskorjausta. Hankintasopimuksen viimeistelyvaiheessa hankinnan laajuuteen ja hankinnalle asetettuihin ehtoihin tehtiin tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavia muutoksia. KKV kiinnitti SYKE:n huomiota hankintasopimuksen muuttamista koskeviin oikeusohjeisiin sekä hankintalain periaatteiden toteutumiseen hankintamenettelyssä.

Suomen ympäristökeskus ilmoitti 2.11.2016 HILMA-ilmoituskanavassa EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta merentutkimusalus Arandan peruskorjauksen hankinnasta. SYKE teki hankintapäätöksen 19.1.2017, ja hankintasopimus allekirjoitettiin 8.5.2017. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintasopimuksen viimeistelyvaiheessa hankinnan kohteeseen ja hankinnalle asetettuihin ehtoihin tehtiin tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavia muutoksia. Hankinnan laajuutta karsittiin 1 000 000 eurolla, joka vastaa 6,8 % hankintasopimuksen kokonaisarvosta. Myös vahingonkorvausvastuuehtoa lievennettiin merkittävästi.

KKV:n arvion mukaan asiassa ei voitu poissulkea sitä mahdollisuutta, että hankinnan kohteen supistaminen olisi voinut houkutella tarjouskilpailuun myös muita tarjoajia. Lisäksi erityisesti tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetty ankarampi vahingonkorvausvastuuehto on voinut vaikuttaa potentiaalisten tarjoajien tarjoushalukkuuteen tai tarjottuihin hintoihin. KKV katsoi, että tehdyt sopimusmuutokset olivat olennaisia, eikä niille ollut lainmukaista perustetta. Koska hankintaa ei ollut uudelleenkilpailutettu, oli hankintayksikkö tosiasiassa tehnyt laittoman suorahankinnan.

KKV katsoi tarpeelliseksi kiinnittää hankintayksikön huomiota hankintasopimuksen muuttamista koskeviin oikeusohjeisiin, erityisesti hankintalain 136 §:ään, sekä hankintalain 3 §:n mukaisiin periaatteisiin.

KKV muistuttaa, että hankintasopimuksen kohde sekä hankintamenettelyn ehdot tulisi muotoilla selvästi, täsmällisesti ja yksiselitteisesti hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa. Sopimuksen viimeistelyvaiheessa tehtävät muutokset ja täsmennykset eivät saa olla olennaisia, eivätkä ne saa vaarantaa ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolista ja yhdenvertaista asemaa.

Lisätietoja:

  • tutkija Elisa Aalto, puhelin 029 505 3683,
    sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.