KKV uppmärksammade Finlands miljöcentral på att följa upphandlingslagstiftningen

Enligt det beslut som Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gav 27.3.2018 har Finlands miljöcentral (SYKE) inte följt upphandlingslagstiftningen då den konkurrensutsatte totalrenoveringen av havsforskningsfartyget Aranda. I slutskedet av upphandlingsavtalet gjordes i omfattningen på upphandlingen och de villkor som ställts för upphandlingen ändringar som avvek från handlingarna om anbudsbegäran. KKV uppmärksammade SYKE på rättsnormerna som gäller ändring av anbudsbegäran och att principerna i upphandlingslagen verkställs i upphandlingsförfarandet.

Finlands miljöcentral meddelade 2.11.2016 med en EU-upphandlingsannons i annonseringskanalen HILMA om upphandlingen av en totalrenovering av havsforskningsfartyget Aranda som genomförs med öppet förfarande. SYKE fattade upphandlingsbeslutet 19.1.2017 och upphandlingsavtalet undertecknades 8.5.2017. Efter det att upphandlingsbeslutet fattats gjordes i slutskedet av upphandlingsavtalet i omfattningen på objektet och de villkor som ställts för upphandlingen ändringar som avvek från handlingarna om anbudsbegäran. Omfattningen på upphandlingen minskades med 1 000 000 euro, som motsvarar 6,8 % av totalvärdet på upphandlingsavtalet. Också villkoret för skadeståndsansvaret lindrades avsevärt.

Enligt KKV:s bedömning har i ärendet inte kunnat uteslutas den möjligheten, att minskningen av objektet för upphandlingen kunde ha lockat också andra anbudsgivare att delta i anbudstävlingen. Dessutom kan särskilt det striktare villkoret för skadeståndsansvaret också ha inverkat på potentiella anbudsgivares vilja att ge anbud eller på de pris som offererats. KKV anser att de avtalsändringar som gjorts har varit väsentliga och att det inte funnits lagenliga grunder för dem. Eftersom upphandlingen inte konkurrensutsatts på nytt, har den upphandlande enheten i praktiken gjort en olaglig direktupphandling.

KKV ansåg det nödvändigt att uppmärksamma den upphandlande enheten på rättsnormerna som gäller ändring av upphandlingsavtal, i synnerhet på de principer som avses i 136 § i upphandlingslagen, samt på 3 § i upphandlingslagen.

KKV påminner om att objektet för upphandlingsavtalet och villkoren för upphandlingsförfarandet ska formuleras tydligt, exakt och entydigt i upphandlingsannonsen eller i handlingen för anbudsbegäran. Ändringar och preciseringar som görs i slutskedet av ett avtal får inte vara väsentliga, och får inte äventyra kandidaternas eller anbudsgivarnas jämlika och likställda ställning.

Mer information:

  • forskare Elisa Aalto, telefon 029 505 3683, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter den första januari 2017.