KKV lievensi Caverionin ja Maintpartnerin väliselle yrityskaupalle asetettuja ehtoja

25.2.2021

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 25.2.2021 Caverion Industria Oy:n hakemuksen, jolla se haki lievennystä Maintpartner-kaupalle asetettuihin ehtoihin.

KKV hyväksyi marraskuussa 2019 yrityskaupan, jossa teollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoava Caverion hankki samalla toimialalla toimivan Maintpartner Group Oy:n. Kilpailuongelmien poistamiseksi Caverion sitoutui siirtämään osan teollisuuden kunnossapitopalveluiden kokonaisulkoistusasiakkuuksistaan kilpailijoilleen.

Caverion myi ehtojen mukaisesti osia teollisuuden kunnossapidon liiketoiminnoistaan Elcoline Oy:lle syksyllä 2020. Sopimuksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi Elcolinelle myyty kokonaisuus ei kuitenkaan laajuudeltaan vastannut yrityskaupan ehtoja.

Caverion haki KKV:lta yrityskauppapäätöksen ehtojen lieventämistä vedoten markkinaolosuhteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Viraston selvitykset osoittivat, että yrityskaupan jälkeen osapuolten kilpailijat ovat vahvistuneet ja Caverionin markkinaosuus on pienentynyt. Virasto katsoi, että muuttuneessa markkinatilanteessa asiakkuuksien luovutus Elcolinelle on riittävä poistamaan yrityskaupasta aiheutuneet kilpailuongelmat. KKV hyväksyi Caverionin hakemuksen, sillä viraston arvion mukaan alkuperäiset ehdot eivät olleet enää tarpeellisia kilpailuongelmien poistamiseksi.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Ekonomisti Aapo Aaltio, p. 029 505 3003
Johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin. Virasto voi hakemuksesta poistaa yrityskaupan toteuttamiselle asetetun ehdon tai lieventää sitä markkinaolosuhteiden olennaisen muutoksen tai muun painavan syyn johdosta.