KKV lindrade villkoren för företagsförvärvet mellan Caverion och Maintpartner

25.2.2021

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 25.2.2021 Caverion Industria Oy:s ansökan om lindring av villkoren för Maintpartner-affären.

KKV godkände i november 2019 ett företagsförvärv där Caverion, som erbjuder industriellt underhåll, köpte Maintpartner Group Oy som är verksam inom samma bransch. För att avlägsna konkurrensproblemen förband sig Caverion till att överföra en del av sina total outsourcings kundförhållanden inom industriellt underhåll till sina konkurrenter.

I enlighet med villkoren sålde Caverion delar av sin affärsverksamhet inom industriellt underhåll till Elcoline Oy hösten 2020. På grund av ändringar i avtalen motsvarade helheten som sålts till Elcoline dock inte till sin omfattning villkoren för företagsförvärvet.

Caverion ansökte om lindring av villkoren till KKV:s godkännande av företagsförvärvet, med hänvisning till förändringar i marknadsomständigheterna. Verkets utredningar visade att parternas konkurrenter förstärkts efter företagsförvärvet och att Caverions marknadsandel minskat. Verket ansåg att med hänsyn till de förändringar som skett i marknadsomständigheterna var överlåtelsen av kundförhållandena till Elcoline tillräcklig för att avlägsna konkurrensproblemen av företagsförvärvet. KKV godkände Caverions ansökan, eftersom de ursprungliga villkoren inte längre var nödvändiga för att undanröja konkurrensproblemen enligt verkets bedömning.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:

Ekonomist Aapo Aaltio, tfn 029 505 3003
Direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. KKV godkänner företagsförvärvet om de skadliga verkningarna kan elimineras på de villkor som parterna föreslår. Verket kan på ansökan undanröja ett villkor som ställts för att genomföra ett företagsförvärv, eller lindra ett villkor på grund av att marknadsvillkoren väsentligt förändrats eller ett annat vägande skäl.