KKV on tyytyväinen markkinaoikeuden päätökseen Uponor/KWH-asiassa

Markkinaoikeus asetti perjantaina 24.5.2013 antamassaan päätöksessä Uponor Oyj:n ja KWH-Yhtymä Oy:n välisen yrityskaupan hyväksymiselle tiukat ehdot. Tuomioistuin katsoi KKV:n 25.2.2013 tekemän kieltoesityksen mukaisesti, että yritysjärjestely olisi sellaisenaan estänyt olennaisesti tehokkaan kilpailun yhdyskuntarakentamisessa käytettävien muoviputkien markkinoilla Suomessa. Tuomioistuimen kaupan hyväksymiselle asettamat ehdot ovat tiukemmat kuin osapuolten KKV:lle alun perin esittämät sitoumukset. KKV ei voi määrätä yrityskaupalle ehtoja, joita yrityskaupan ilmoittaja ei hyväksy.

Markkinaoikeuden päätös kos­ki Kil­pai­lu­vi­ras­tol­le 24.9.2012 il­moi­tet­tua jär­jes­te­lyä, jos­sa Uponor ja KWH siirtävät kaikki yhdyskuntatekniset liiketoimintansa uuteen perustettavaan yhteisyritykseen. Myös rakennusten sisälle sijoitettaviin putkistoihin liittyvät niin kutsutut talotekniset liiketoiminnot yhdistetään samassa yhteydessä niin, että KWH:n talotekninen toiminta siirtyy Uponorille. Yrityskaupassa yhdistyvät muovisten putkistoratkaisujen kaksi ylivoimaisesti suurinta toimijaa Suomessa, ja yrityskauppa olisi sellaisenaan todennäköisesti johtanut tuotteiden hintojen nousuun ja yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten kasvamiseen.

Markkinaoikeus asetti järjestelyn hyväksymisen ehdoksi sen, että yrityskaupan ulkopuolelle jätetään päätöksessä mainitut seitsemän tuotantolinjaa, jotka yhtiöt sitoutuvat myymään muille Suomessa toimiville putkijärjestelmätuotteiden valmistajille. Lisäksi yhtiöiden tulee varata eräissä putkityypeissä tuotantokapasiteettia muiden valmistajien käyttöön.

Kieltoesityksen tekeminen jäi KKV:n ainoaksi ratkaisuvaihtoehdoksi sen jälkeen kun kaupan osapuolten virastolle toimittamien sitoumusten ei voitu katsoa poistavan tehokkaasti yrityskaupasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia kilpailulle. Virasto ei voi määrätä yrityskaupalle ehtoja, joita yrityskaupan ilmoittaja ei hyväksy. ”Kaupan osapuolten on esitettävä KKV:lle ne käytännön ratkaisut, joilla kilpailuongelmat poistuvat. Ehdotusten on myös tultava KKV:lle niin aikaisessa vaiheessa, että niiden toteuttamiskelpoisuus ehditään selvittää. Vastuu toimivan ehtopaketin rakentamisessa on ensisijaisesti kaupan osapuolilla”, korostaa yrityskauppavalvonnasta virastossa vastaava tutkimuspäällikkö Maarit Taurula.

KKV:lle esitetyt ehdot eivät olleet markkinaoikeudenkaan mielestä riittäviä

Markkinaoikeus yhtyi päätöksessään KKV:n näkemykseen, jonka mukaan järjestely olisi sellaisenaan estänyt olennaisesti tehokkaan kilpailun paine-, hulevesi-, viettoviemäri-, salaoja-, kiinteistöviemäri- ja kaapelinsuojausputkien markkinoilla Suomessa. Osapuolten KKV:lle esittämillä sitoumuksilla ei voitu markkinaoikeudenkaan mielestä välttää yrityskaupasta aiheutuvaa kilpailun estymistä. Näin ollen KKV toimi asiassa oikein esittäessään markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämistä.

Markkinaoikeus toteaa päätöksessään, että yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on useissa putkityypeissä selvästi yli 50 prosenttia, ja että kilpailijoiden osuudet ovat huomattavasti osapuolten osuuksia pienemmät. Uponor ja KWH ovat lisäksi päätöksen mukaan toistensa lähimmät kilpailijat Suomen muoviputkimarkkinoilla, mistä voidaan katsoa aiheutuvan todennäköisesti voimakkaampaa kilpailun vähenemistä kuin puhtaan markkinaosuustarkastelun perusteella voitaisiin päätellä. Mitä paremmin osapuolten tuotteet korvaavat asiakkaiden mielestä toisiaan, sitä todennäköisemmin keskittymä korottaa merkittävästi hintoja, elleivät tasapainottavat tekijät ole riittävän voimakkaita.

Markkinaoikeuden mukaan myöskään alalle tulon ei voida olettaa olevan todennäköistä, oikea-aikaista ja riittävän laajaa ehkäisemään tai kumoamaan keskittymän kilpailunvastaisia vaikutuksia. Syinä tähän ovat muun muassa alan heikko taloustilanne ja ylikapasiteetti sekä se, että korkeat kuljetuskustannukset vaikeuttavat erityisesti ulkomaisten yritysten markkinoille tuloa ja tuonnin lisäämistä. Asiakkailla ei myöskään ole sellaista neuvotteluvoimaa, joka tasapainottaisi keskittymän aiheuttamia kilpailunvastaisia vaikutuksia.

KKV:n tiedote 25.2.2013
KKV:n kieltoesitys markkinaoikeudelle 25.2.2013
Markkinaoikeuden tiedote 24.5.2013

Li­sä­tie­to­ja:
Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, puh. 029 505 3381
Erikoistut­ki­ja Hanna Kaiponen, puh. 029 505 3620
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@kkv.fi