KKV är nöjd med marknadsdomstolens beslut i Uponor/KWH-målet

Marknadsdomstolen ställde i sitt beslut fredagen den 25 maj 2013 stränga krav på godkännandet av företagsförvärvet mellan Uponor Abp och KWH-Koncernen Ab. Domstolen ansåg enligt KKV:s framställning om förbud av den 25 februari 2013 att ett företagsarrangemang som sådant skulle väsentligt ha förhindrat en effektiv konkurrens på den finska marknaden för plaströr som används i samhällsbyggande. Villkoren som domstolen ställde för godkännande av förvärvet är strängare än de åtaganden som parterna ursprungligen presenterade för KKV. KKV kan inte bestämma villkoren för ett företagsförvärv som den som meddelat förvärvet inte godkänner.

Marknadsdomstolens beslut gällde ett arrangemang som anmäldes till Konkurrensverket den 24 september 2012 där Uponor och KWH överför all sin samhällstekniska affärsverksamhet till ett nygrundat gemensamt företag. Även den såkallade hustekniska affärsverksamheten, som gäller rörsystem som installeras inuti byggnader, slås samman i detta sammanhang så att KWH:s hustekniska verksamhet övergår till Uponor. I företagsförvärvet sammanslås de två överlägset största aktörerna inom plaströrslösningar i Finland, och företagsförvärvet skulle som sådan sannolikt ha lett till en höjning av produkternas pris och en ökning av kostnaderna för samhällsbyggande.

Marknadsdomstolen ställde som villkor för godkännande av arrangemanget att de sju produktionslinjer som omnämns i beslutet lämnas utanför företagsförvärvet och som företagen förbinder sig att sälja till andra tillverkare av rörsystemsprodukter i Finland. Dessutom ska företagen reservera produktionskapacitet av vissa rörtyper för andra tillverkare.

Att ge en framställning om förbudblev det enda avgörandealternativet för KKV efter att de åtaganden som förvärvets parter lämnade in till ämbetsverket inte kunde anses effektivt undanröja de skadliga effekterna för konkurrensen som företagsförvärvet orsakar . Ämbetsverket kan inte bestämma villkoren för ett företagsförvärv som den som meddelat företagsförvärvet inte godkänner . ”Parterna i förvärvet ska presentera för KKV sådana praktiska lösningar som undanröjer konkurrensproblemen. Förslagen ska också lämnas in till KKV i ett så tidigt skede att det är möjligt att utreda hur genomförbara de är. Ansvaret i upprättandet av ett fungerande villkorspaket ligger främst hos parterna i förvärvet”, betonar forskningschef Maarit Taurula som ansvarar för tillsynen av företagsförvärv vid ämbetsverket.

Marknadsdomstolen ansåg inte heller att villkoren som presenterades för KKV var tillräckliga

Marknadsdomstolen var i sitt beslut av samma åsikt som KKV, enligt vilket arrangemanget som sådant skulle väsentligt ha förhindrat en effektiv konkurrens på trycklednings-, dagvattens-, självfallsavlopps-, täckdiknings-, fastighetsavlopps- och kabelskyddsrörsmarknaden i Finland. Med de åtaganden som parterna presenterade för KKV var det inte heller enligt marknadsdomstolen möjligt att undvika förhindrande av konkurrens som uppstår genom företagsförvärvet. Sålunda handlade KKV rätt när det framställde för marknadsdomstolen att företagsförvärvet förbjuds.

Marknadsdomstolen konstaterar i sitt beslut att parterna i företagsförvärvet har en sammanlagd marknadsandel som är klart över 50 procent i flera rörtyper och att konkurrenternas andelar är betydligt mindre än parternas andelar. Uponor och KWH är dessutom enligt beslutet varandras närmaste konkurrenter på den finska plaströrsmarknaden, vilket kan anses sannolikt resultera i en kraftigare minskning i konkurrensen än vad man skulle ha slutit sig till utifrån en ren marknadsandelsstudie. Ju bättre parternas produkter enligt kunderna ersätter varandra, desto sannolikare höjer koncentrationen priserna avsevärt om de balanserande faktorerna inte är tillräckligt kraftiga.

Enligt marknadsdomstolen kan det inte heller antas att ett inträde i branschen är sannolikt, sker i rätt tid och är tillräckligt omfattande för att förhindra eller upphäva koncentrationens konkurrenshämmande effekter. Orsaker till detta är bland annat branschens svaga ekonomiska läge och överkapacitet samt det att de höga transportkostnaderna försvårar i synnerhet inträdet av utländska företag på marknaden och en ökning av importen. Kunderna har inte heller en sådan förhandlingsstyrka som skulle balansera koncentrationens konkurrenshämmande effekter.

KKV:s meddelande 25.2.2013
KKV:s förbudsframställan till marknadsdomstolen 25.2.2013 (på finska)
Marknadsdomstolens meddelande 24.5.2013 (på finska)

Ytterligare information:
Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
Specialforskare Hanna Kaiponen, tfn 029 505 3620
E-postadresser: fornamn.efternamn@kkv.fi