KKV päätti sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten sairaankuljetustoimintaa koskevan selvityksen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvitti Hyvinvointialan liiton toimenpidepyynnön perusteella sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten toimintaa ambulanssilla suoritettavien ensihoitopalvelujen ja ensihoitopalveluun kuulumattomien potilassiirtojen markkinoilla. KKV:n selvityksen perusteella sairaanhoitopiirit ja pelastuslaitokset eivät toimineet ensihoitopalvelujen osalta kilpailulain 30 a §:ssä tarkoitetulla tavalla samoilla markkinoilla yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa. Ensihoitopalveluun kuulumattomien potilassiirtojen osalta KKV ei pitänyt todennäköisenä, että sairaanhoitopiirien tai pelastuslaitosten menettelyillä tai toiminnan rakenteella olisi merkittäviä vaikutuksia terveen ja toimivan kilpailun edellytyksille.

KKV:lle tehdyssä toimenpidepyynnössä virastoa pyydettiin muun muassa selvittämään, tulisiko sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten yhtiöittää ensihoito- ja potilassiirtotoimintansa asemassaan nauttimiensa konkurssisuojan ja veroetujen poistamiseksi.

KKV:n päätöksen mukaan ensihoitopalvelut olivat osa solidaarisuuden periaatteelle rakentuvaa julkista terveydenhuoltoa ja lähtökohtaisesti luonteeltaan ei-taloudellista toimintaa. Ensihoitopalvelun luonteen tarkempi määrittely ei kuitenkaan ollut asian ratkaisemiseksi tarpeen, sillä KKV ei katsonut sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten ensihoitotoiminnan tapahtuvan samoilla markkinoilla yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa.

Sairaanhoitopiirit voivat hoitaa niiden lakisääteiseen järjestämisvastuuseen kuuluvat ensihoitopalveluun kuulumattomat potilassiirrot omana toimintanaan ilman, että kyse olisi kuntalain 126 §:n mukaisesta toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla. Kilpailutilanteesta markkinoilla ei ollut myöskään kyse muun muassa silloin, kun sairaanhoitopiirit hoitavat jäsenkuntiensa vastuulle kuuluvia potilassiirtoja, jotka jäsenkunnat ovat päättäneet antaa sairaanhoitopiirin hoidettavaksi. Näin ollen vain pieni osa sairaanhoitopiirien hoitamista potilassiirroista oli sellaisia, joissa sairaanhoitopiirien voitiin katsoa toimivan kilpailulain 30 a §:ssä tarkoitetulla tavalla samoilla markkinoilla yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa.

Pelastuslaitokset toimivat lähtökohtaisesti samoilla markkinoilla yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa tuottaessaan ensihoitopalveluun kuulumattomia potilassiirtoja. KKV:n selvitysten perusteella pelastuslaitosten toimintaa ensihoitopalveluun kuulumattomien potilassiirtojen tuotannossa voitiin kuitenkin pitää kokonaisuutena tarkastellen määrällisesti vähäisenä.

KKV ei pitänyt todennäköisenä, että sairaanhoitopiirien tai pelastuslaitosten menettelyillä tai toiminnan rakenteella olisi merkittäviä vaikutuksia terveen ja toimivan kilpailun edellytyksille. KKV poisti asian käsittelystä 15.3.2018.

Lue päätös

Lisätietoja: erikoistutkija Teemu Karttunen, p. 029 505 3315
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi