KKV avslutade utredningen om sjukvårdsdistriktens och räddningsverkens sjuktransportverksamhet

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) utredde på basis av en åtgärdsbegäran från Välfärdsbranschens förbund sjukvårdsdistriktens och räddningsverkens verksamhet på marknaden för patienttransporter med ambulansEn del av patienttransporterna utgör akutvårdstjänster medan andra patienttransporter inte gör det. Utifrån KKV:s utredning har sjukvårdsdistrikten och räddningsverken inom akutvårdstjänster inte verkat på samma marknad med privat näringsverksamhet på så sätt som avses i 30 a § i konkurrenslagen. För patienttransporter som inte omfattas av akutvårdstjänster anser KKV det inte vara sannolikt att sjukvårdsdistrikten eller räddningsverken med förfaranden eller verksamhetsstrukturer haft betydande effekter på förutsättningarna för en sund och fungerande konkurrens.

I den åtgärdsbegäran som ställts till KKV begärde man att ämbetsverket bland annat utreder, om sjukvårdsdistrikten och räddningsverken borde bolagisera sin akutvårds- och patienttransportverksamhet för att undanröja det konkurrensskydd och de skattefördelar som de åtnjuter i sin ställning.

Enligt KKV:s beslut ingick akutvårdstjänsterna i den offentliga hälsovård som bygger på solidaritetsprincipen och som i regel till sin natur är icke-ekonomisk verksamhet. En mer detaljerad definition av naturen hos akutvårdstjänsten var emellertid inte nödvändig för att avgöra ärendet, eftersom KKV inte ansåg att sjukvårdsdistriktens och räddningsverkens akutvårdsverksamhet sker på samma marknad som den privata näringsverksamheten.

Sjukvårdsdistrikten kan som egen verksamhet sköta patienttransporter som inte omfattas av akutvårdstjänstens lagstadgade skyldighet, utan att det skulle vara fråga om sådan verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden som avses i 126 § i kommunallagen. Det var bland annat inte heller fråga om ett konkurrensläge på marknaden då sjukvårdsdistrikten sköter patienttransporter som omfattas av medlemskommunernas ansvar och som kommunerna har beslutat att sjukvårdsdistrikten sköter. Därigenom var endast en liten del av de patienttransporter som sjukvårdsdistrikten skötte sådana, där sjukvårdsdistrikten kunde ha ansetts agera på samma marknad som privat näringsverksamhet på så sätt som avses i 30 a § i konkurrenslagen.

Räddningsverken agerar i regel på samma marknad som privat näringsverksamhet då de producerar patienttransporter som inte omfattas av akutvårdstjänsten. Utifrån KKV:s utredningar kunde räddningsverkens verksamhet inom produktionen av patienttransporter som inte omfattas av akutvårdstjänsten ändå som helhet betraktad anses vara kvantitativt ringa.

KKV anser det inte vara sannolikt att sjukvårdsdistrikten eller räddningsverken med förfaranden eller verksamhetsstrukturer haft betydande effekter på förutsättningarna för en sund och fungerande konkurrens. KKV avskrev ärendet 15.3.2018.

Läs beslutet (på finska)

Mer information: specialforskare Teemu Karttunen, tfn 029 505 3315
e-post fornamn.efternamn@kkv.fi