KKV selvittää tarkemmin Avarn Securityn ja Prevent 360:n välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Avarn Security Holding AS hankkii Prevent 360 Holding Oy:n. 

Avarn Security on osa norjalaista Sector Alarm -konsernia, joka myy hälytysjärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluja kotitalouksille ja yrityksille. Konserni tarjoaa lisäksi turvallisuuspalveluja, kuten vartiointipalveluja, turvallisuustekniikkaa ja rahankäsittelypalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille. Prevent 360 omistaa Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy:n, joka tarjoaa vartiointipalveluja ja turvallisuustekniikan järjestelmiä Suomessa.

KKV arvioi alustavan tarkastelun perusteella, että yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia erityisesti vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen markkinoilla. Viraston arvion mukaan on mahdollista, että yrityskaupan seurauksena vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden markkinoilla kilpailu vähenee olennaisesti erityisesti valtakunnallista palvelua tarjoavien yritysten välillä.

Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

Yrityskauppa ilmoitettiin KKV:lle ensimmäisen kerran 30.1.2018. KKV totesi toukokuussa 2018 yrityskauppailmoituksen olevan kilpailulain 26 §:n tarkoittamalla tavalla olennaisesti puutteellinen. Yrityskaupan käsittelymääräaika alkoi alusta 12.6.2018 osapuolten toimitettua virastolle uuden yrityskauppailmoituksen.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

  • Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: 

  • erikoistutkija Samuli Muotka, p. 029 505 3680, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.