KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Avarn Security och Prevent 360

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling i företagsförvärvet, där Avarn Security Holding AS förvärvar Prevent 360 Holding Oy.

Avarn Security är en del av den norska Sector Alarm-koncernen som säljer larmsystem och tillhörande tjänster till privathushåll och företag. Koncernen erbjuder dessutom säkerhetstjänster, som bevakningstjänster, säkerhetsteknik och penninghanteringstjänster till företag och den offentliga sektorn. Prevent 360 äger Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy, som erbjuder bevakningstjänster och säkerhetstekniksystem i Finland.

Utifrån KKV:s preliminära granskning kan företagsförvärvet leda till skadliga konkurrenseffekter särskilt på marknaden för bevaknings- och säkerhetstjänster. Enligt verkets bedömning är det möjligt att konkurrensen kommer att minska på marknaden för bevaknings- och säkerhetstjänster i synnerhet mellan företag som erbjuder riksomfattande service.

Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

Företagsförvärvet anmäldes första gången till KKV 30.1.2018. KKV uppgav i maj 2018 att anmälan om företagsförvärvet har väsentliga brister på så sätt som avses i 26 § i konkurrenslagen. Behandlingsfristen för företagsförvärvet började från början 12.6.2018 då parterna lämnat ämbetsverket en ny anmälan om företagsförvärvet.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:

  • specialforskare Harri Puskala, tfn 029 505 3664, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.