KKV selvittää tarkemmin Colosseum Dental Groupin ja Med Group Hammaslääkäreiden välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Colosseum Dental Group AS hankkii Med Group Hammaslääkärit Oy:n. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Colosseum Dental Group on suun terveyden ja hammaslääkäripalveluiden tarjoamiseen keskittynyt kansainvälinen yhtiö. Suomessa Colosseum Dental Group omistaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n, joka on valtakunnallisesti toimiva hammasterveyspalveluyhtiö. Med Group Hammaslääkärit kuuluu kotimaiseen sosiaali- ja terveyshuoltoalan palvelukonserni Med Groupiin, jonka emoyhtiö on Med Group Holding Oy. Med Group Hammaslääkärit tarjoaa yksityisiä suun terveydenhuollon palveluita ONNI hammas -brändin alla.

KKV arvioi alustavan tarkastelun perusteella, että yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia. Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi KKV tutkii jatkoselvityksessä muun ohella sitä, missä määrin julkisen sektorin hammashuolto tuottaa kilpailupainetta yksityisen sektorin tarjoamille palveluille ja millä maantieteellisellä alueella toimivilta yrityksiltä yrityskaupan osapuolet kohtaavat kilpailupainetta.

KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Samuli Muotka, p. 029 505 3680, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.