KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsaffären mellan Colosseum Dental Group och Med Group Hammaslääkärit

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling av ett företagsförvärv där Colosseum Dental Group AS förvärvar Med Group Hammaslääkärit Oy. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens i Finland.

Colosseum Dental Group är ett internationellt bolag med inriktning på munhälsovård och tandläkartjänster. I Finland äger Colosseum Dental Group Oral Hammaslääkärit Abp, som tillhandahåller tandhälsovårdstjänster på riksplan. Med Group Hammaslääkärit hör till den inhemska koncernen Med Group. Koncernen tillhandahåller tjänster i social- och hälsovårdsbranschen. Moderbolag är Med Group Holding Oy. Med Group Hammaslääkärit tillhandahåller privata munhälsovårdstjänster under varumärket ONNI hammas.

Utifrån KKV:s preliminära granskning kan företagsförvärvet leda till skadliga konkurrenseffekter. För att bedöma konkurrenseffekterna av företagsförvärvet undersöker KKV vid den fortsatta utredningen bland annat i vilken omfattning tandvården i den offentliga sektorn skapar ett konkurrenstryck för de tjänster som tillhandahålls av den privata sektorn. Dessutom undersöks i vilken geografisk region företagen utsätter parterna i företagsaffären för konkurrenstryck.

KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:

  • specialforskare Samuli Muotka, tfn 029 505 3680, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.