KKV selvittää tarkemmin Eurofins Scientific Groupin, VTT Expert Servicesin ja Labtiumin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Eurofins Product Testing Lux Holding SARL hankkii VTT Expert Services Oy:n ja sen tytäryhtiö Labtium Oy:n.

Eurofins Product Testing Lux Holding SARL kuuluu Eurofins Scientific -konserniin, joka tarjoaa Suomessa bioanalytiikan laboratorio- ja asiantuntijapalveluja elintarvike-, maatalous- ja ympäristösektoreilla. VTT Expert Services tarjoaa yhdessä tytäryhtiönsä Labtiumin kanssa kaupallisina palveluina testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja muun muassa rakennus-, ympäristö- ja teollisten tuotteiden sektoreilla.

KKV arvioi alustavan tarkastelun perusteella, että yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia erityisesti ympäristöanalytiikkaan liittyvissä testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluissa ja katsoo, että asiaa on aiheellista tutkia yksityiskohtaisesti jatkoselvityksessä.

Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576
  • erikoistutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.