KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsaffären mellan Eurofins Scientific Group, VTT Expert Services och Labtium

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder fortsatt behandling av företagsförvärvet där Eurofins Product Testing Lux Holding SARL förvärvar VTT Expert Services Oy och dess dotterbolag Labtium Oy.

Eurofins Product Testing Lux Holding SARL är en del av koncernen Eurofins Scientific som i Finland erbjuder bioanalytik i form av laboratorie- och experttjänster inom livsmedels-, lantbruks- och miljösektorn. VTT Expert Services erbjuder tillsammans med sitt dotterbolag Labtium kommersiella tjänster såsom tester, kontroller och certifieringar för bland annat bygg-, miljö- och industriproduktsektorn.

KKV bedömer utifrån en preliminär granskning att företagsvärvet kan orsaka skadliga effekter på konkurrensen framförallt när det gäller tjänster såsom tester, kontroller och certifiering som knyter an till miljöanalyser och anser att det är skäl att i detalj undersöka saken i en fortsatt utredning.

Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576,
  • specialforskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335,
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar KKV beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.