KKV selvittää tarkemmin Hankkijan ja SSO Rauta-Maatalouden välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Hankkija Oy ostaa SSO Rauta-Maatalous Oy:n maatalousliiketoiminnan.

Hankkija on tanskalaiseen Danish Agro -konserniin kuuluva yhtiö, joka pääasiassa kauppaa maataloustuotteita ja koneita. SSO Rauta-Maatalouden maatalousliiketoiminta muodostuu viljakaupasta sekä maatalouden tuotantotarvikkeiden kaupasta Salon seudulla. SSO Rauta-Maatalous on osa Suur-Seudun Osuuskauppaa, joka toimii kahdeksan kunnan alueella Läntisellä Uudellamaalla ja itäosissa Varsinais-Suomea.

KKV on kiinnittänyt alustavassa tarkastelussaan erityisesti huomiota siihen, että yrityskaupasta saattaa aiheutua haitallisia vaikutuksia viljan hankinnan ja jälleenmyynnin markkinoilla. Viraston alustavien selvitysten perusteella osapuolten markkinaosuudet kyseisillä markkinoilla voivat olla niiden esittämiä arvioita huomattavasti korkeammat. Lisäksi osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet ovat merkittäviä myös muilla maatalouden tuotantotarvikkeiden jälleenmyynnin markkinoilla.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Pontus Ranta, p. 029 505 3747
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.