KKV selvittää tarkemmin Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Kesko Oyj hankkii Heinon Tukku Oy:n.

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö, jonka päivittäistavarakaupan toimialaan kuuluva Kespro-liiketoimintayksikkö tarjoaa foodservice-palveluja ja harjoittaa tukkukauppaa Suomessa. Heinon Tukku on Suomessa toimiva päivittäistavaroiden tukkukauppa, jonka pääasiallisia asiakkaita ovat foodservice-sektorin toimijat. Foodservice-asiakkaita ovat esimerkiksi ravintolat, hotellit, catering-yritykset, huoltoasemat, kioskit sekä julkisen sektorin asiakkaat kuten koulut, päiväkodit ja terveydenhuollon yksiköt.

KKV:n alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia päivittäistavaroiden tukkumyynnissä foodservice-asiakkaille. Keskittymän markkinaosuus nousee huomattavan korkeaksi erityisesti laajaa tuotevalikoimaa tarjoavien yleistukkujen myynnissä foodservice-asiakkaille. KKV on tarkastellut markkinaosuuksia alustavasti sekä valtakunnallisilla toimitusmyynnin markkinoilla että paikallisilla, sekä toimitus- että noutomyynnin sisältävillä markkinoilla. Virasto on ensimmäisen vaiheen selvityksissään myös tarkastellut yrityskaupan osapuolten kilpailun läheisyyttä kaupan osapuolten asiakkaille suunnatun kyselytutkimuksen perusteella sekä kuullut kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia laajoin lausuntopyynnöin.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely ennen kilpailulain uudistusten voimaantuloa ilmoitetuissa yrityskaupoissa voi kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pontus Ranta, p. 029 505 3747
johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.