KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder fortsatt behandling av företagsförvärvet där Kesko Abp förvärvar Heinon Tukku Oy.

Kesko är ett finskt börsbolag inom handeln. Dess affärsenhet Kespro, som verkar inom dagligvaruhandeln, är leverantör av Foodservice-tjänster samt ett partihandelsföretag i Finland. Heinon Tukku är en partihandel för dagligvaror. Företaget verkar i Finland och dess huvudsakliga kunder är aktörer inom foodservice-sektorn. Till foodservice-kunderna hör exempelvis restauranger, hotell, cateringföretag, servicestationer, kiosker och kunder inom den offentliga sektorn, såsom skolor, daghem och enheter inom hälso- och sjukvården.

Utifrån KKV:s preliminära utredningar kan företagsaffären leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för partihandeln med dagligvaror till foodservice-kunder. Koncentrationens marknadsandel blir anmärkningsvärt hög särskilt inom allmän partihandel, bland företag med ett brett sortiment av varor och tjänster avsedda för foodservice-kunder. KKV har preliminärt granskat marknadsandelarna på såväl den nationella marknaden för leveransförsäljning som den lokala marknaden som omfattar försäljning genom leverans och från lager. Ämbetsverket har i sina utredningar under den första behandlingen också granskat hur nära konkurrenter parterna i företagsförvärvet är genom en enkät bland parternas kunder. De har dessutom hört konkurrenter, kunder och leverantörer i omfattande begäranden om utlåtande.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks huruvida företagsförvärvet väsentligen hindrar effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. KKV kan vid den fortsatta behandlingen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder affären. Fortsatt behandling av företagsförvärv som anmälts innan revideringarna av konkurrenslagen trädde i kraft ska slutföras inom tre månader.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Mer information:

specialsakkunnig Pontus Ranta, tfn 029 505 3747
direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

 

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.