KKV selvittää tarkemmin Lantmännen Agro Oy:n ja Raisioagro Oy:n välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Lantmännen Agro Oy hankkii Raisioagro Oy:n rehujen valmistuksen sekä niiden ja muiden maataloudessa käytettävien tuotantopanosten jälleenmyynnin liiketoiminnan.

Lantmännen Agro Oy on Lantmännen Ekonomisk Föreningenin omistama, Suomessa toimiva maatalouskaupan toimija. Lantmännen Agro Oy tarjoaa asiakkailleen neljää erilaista palvelu- ja hyödykekokonaisuutta, joita ovat viljelyohjelma, karjatilaohjelma, Toimiva Kone ja viljakauppa. Yhtiön toimintaa harjoittaa 41 ketjuyrittäjää 76 toimipaikassa.

Raisioagro Oy on osa elintarvike- ja rehuliiketoimintaa harjoittavaa Raisio-konsernia. Raisioagro Oy toimii valtaosin naudan- ja kalanrehun, mutta myös vähäisessä määrin poron-, hevos-, lampaan- ja riistanrehun valmistuksessa sekä jälleenmyynnissä. Lisäksi Raisiagro Oy toimii muun muassa lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden sekä poltto- ja voiteluaineiden jälleenmyynnissä.

KKV:n alustavan arvion perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia erityisesti säilörehun pakkaustuotteiden jälleenmyynnin sekä naudanrehun jälleenmyynnin markkinoilla. Markkinoiden rakennetta ja yrityskaupan osapuolten sekä kolmansien osapuolten välistä kilpailutilannetta koskevien havaintojen perusteella KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä.

Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

  • tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.