KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna till följd av företagsförvärvet mellan Lantmännen Agro Oy och Raisioagro Oy

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder fortsatt behandling av företagsförvärvet där Lantmännen Agro Oy förvärvar Raisioagro Oy:s fodertillverkning samt affärsverksamheten för återförsäljning av dessa och övriga produktionsinsatser för jordbruk.

Lantmännen Agro Oy är en lantbrukshandelsaktör som ägs av Lantmännen Ekonomisk Förening i Finland. Lantmännen Agro Oy erbjuder sina kunder fyra olika helheter med tjänster och råvaror. Dessa är odlingsprogrammet, nötgårdsprogrammet, Fungerande Maskin och spannmålshandel. Bolagets verksamhet drivs av 41 kedjeföretagare vid 76 verksamhetsställen.

Raisioagro Oy är den del av Raisiokoncernen som utövar livsmedels- och foderaffärsverksamhet. Raisioagro Oy är till stor del verksam inom produktion av nötboskaps- och fiskfoder, men också i viss mån inom tillverkning och återförsäljning av ren-, häst-, lamm- och viltfoder. Dessutom arbetar Raisiagro Oy med bland annat återförsäljning av gödningsmedel, växtskyddsmedel samt bränsle- och smörjmedel.

Utifrån KKV:s preliminära bedömning kan förvärvet orsaka negativa effekter, särskilt för återförsäljning av förpackningsprodukter för ensilage och för återförsäljning på marknaden för nötboskapsfoder. Utifrån observation om marknadens struktur och konkurrensläget för parterna i företagsförvärvet anser KKV att en fortsatt utredning om företagsförvärvets konkurrenseffekter behövs.

Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576, fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.