KKV selvittää tarkemmin Loomiksen ja Automatian välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Loomis AB hankkii Automatia Pankkiautomaatit Oy:n OP:lta, Danske Bankilta ja Nordealta.

Loomis on ruotsalainen julkinen osakeyhtiö, joka tarjoaa Suomessa arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluita sekä kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja eri alojen toimijoille, mutta etenkin pankki- ja vähittäiskauppasektoreille. Automatia on OP:n, Danske Bankin ja Nordean tasaosuuksin omistama yhtiö, joka vastaa keskitetysti suomalaisten pankkien rahahuollosta ja siihen liittyvästä infrastruktuurista muun muassa ylläpitämällä Otto-automaattiverkostoa.

KKV on kiinnittänyt alustavassa tarkastelussaan erityisesti huomiota siihen, että yrityskaupasta saattaa aiheutua haitallisia vaikutuksia jo ennestään keskittyneellä arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluiden markkinalla. Automatialla on keskeinen asema Suomen rahahuollossa. Yrityskaupan myötä muut erilaisia rahankäsittely- ja rahahuoltopalveluita tarjoavat yritykset saattaisivat menettää pääsyn keskeisiin Automatian järjestelmiin ja tällä voi viraston alustavien havaintojen mukaan olla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Ekonomisti Aapo Aaltio, p. 029 505 3003
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.
Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.