KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Loomis och Automatia

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling av företagsförvärvet där Loomis AB förvärvar Automatia Pankkiautomaatit Oy av OP, Danske Bank och Nordea.

Loomis är ett svenskt offentligt aktiebolag som i Finland tillhandahåller värdetransport- och penninghanteringstjänster samt heltäckande servicelösningar för aktörer inom olika branscher, men i synnerhet för bank- och detaljhandelssektorn. Automatia är ett bolag som ägs av OP, Danske Bank och Nordea och som centralt ansvarar för de finländska bankernas penningförsörjning och tillhörande infrastruktur bland annat genom att upprätthålla Otto-automatnätverket.

KKV har i sin preliminära granskning fäst särskild uppmärksamhet vid att företagsförvärvet kan orsaka skadliga konsekvenser på den redan sedan tidigare koncentrerade marknaden för värdetransport- och penninghanteringstjänster. Automatia har en central roll i penningförsörjningen i Finland. I och med företagsförvärvet kan andra företag som tillhandahåller olika penninghanterings- och penningförsörjningstjänster förlora tillträde till Automatias centrala system och detta kan enligt verkets preliminära observationer ha skadliga effekter för konkurrensen.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. Under den fortsatta behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Mer information:
Ekonomist Aapo Aaltio, tfn 029 505 3003
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.