KKV selvittää tarkemmin MB Rahastojen ja A-katsastus -konsernin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa MB Equity Fund V Ky hankkii A-katsastus -konsernin koko osakekannan.

MB Rahastot on yksityinen suomalainen pääomasijoittaja, jonka portfolioyhtiöihin kuuluu muun muassa katsastustoiminnassa hyödynnettävän Muster-ohjelmiston kehittänyt Protacon Oy. A-katsastus -konserni tarjoaa ajoneuvojen katsastuspalveluja, rekisteröintejä, kuljettajantutkintoja, ajoneuvojen vahinkotarkastuksia, ajoneuvojen huolto-, korjaus- ja varaosapalveluja sekä testaus-, korjaamolaite- ja huoltolaitepalveluja.

KKV on kiinnittänyt alustavassa tarkastelussaan erityistä huomiota yrityskaupan seurauksena aiheutuviin vertikaalisiin kilpailuhuoliin katsastusohjelmistojen markkinalla. Katsastusyritysten yleisesti käyttämä Muster-ohjelmisto saattaa olla sellaisessa asemassa, että yrityskaupan seurauksena syntyvä keskittymä voisi heikentää A-Katsastuksen kanssa kilpailevien yritysten mahdollisuuksia kilpailla tehokkaasti katsastuspalveluiden markkinoilla ja näin ollen vaikuttaa haitallisesti loppuasiakkaan asemaan esimerkiksi kuluttajahintoja nostamalla.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

Asiantuntija Anna Joutsi, p. 029 505 3024
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. 17.6.2019 ja sen jälkeen ilmoitettujen yrityskauppojen ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.