KKV utreder närmare konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan MB Rahastot och A-katsastus

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder fortsatt behandling av företagsförvärvet där MB Equity Fund V KB förvärvar hela aktiestocken i A-katsastus -koncernen.

MB Rahastot är en privat, finländsk kapitalinvesterare vars portfölj omfattar bolaget Protacon Oy. Protacon Oy har bland annat utvecklat Muster-programvaran, som används vid besiktningsverksamhet. A-katsastus -koncernen tillhandahåller tjänster för besiktning och registrering av fordon, förarexamina, skadeinspektioner av fordon, fordonsservice och -reparationer, reservdelar för fordon samt tjänster för testning och verkstads- och serviceutrustning.

KKV har i sin preliminära granskning fäst särskild uppmärksamhet vid de vertikala konkurrensproblem på marknaden för besiktningsprogram som uppkommer i och med företagsförvärvet. Det kan hända att Muster-programvaran, som används allmänt bland besiktningsföretagen, har en sådan ställning att den företagskoncentration som uppkommer vid företagsförvärvet kan försämra möjligheterna för A-Katsastus konkurrenter att konkurrera effektivt på marknaden för besiktningstjänster. Företagskoncentrationen skulle kunna medföra negativa effekter för slutkunderna, till exempel genom att höja konsumentpriserna.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den. KKV kan vid den fortsatta behandlingen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännandet av affären eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder affären. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga fristen för fortsatt behandling med högst 46 arbetsdagar.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först när affärshemligheterna raderats.

Mer information:

Sakkunnig Anna Joutsi, tfn 029 505 3024
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets ut-redning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. För företagsförvärv som anmälts 17.6.2019 eller senare tar den så kallade första behandlingen högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.