KKV selvittää tarkemmin Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Mehiläinen Yhtiöt Oy hankkii määräysvallan Pihlajalinna Oyj:ssä. Alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia terveyspalveluiden markkinoilla Suomessa.

Mehiläinen-konserniin kuuluva Mehiläinen Yhtiöt Oy ja Pihlajalinna-konserniin kuuluva pörssiyhtiö Pihlajalinna Oyj toimivat molemmat laaja-alaisesti terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla Suomessa. Molemmat yrityskaupan osapuolet tarjoavat yksityishenkilöiden, vakuutusyhtiöiden ja työnantajien hankkimia terveyspalveluita sekä julkisrahoitteisia terveys- ja sosiaalipalveluita.

Yrityskauppa ilmoitettiin KKV:lle 10.2.2020. Virasto on ensimmäisen vaiheen selvityksissään kuullut osapuolten kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia sekä selvittänyt asiaa laajasti selvityspyynnöin. KKV:n alustavan arvion perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia terveyspalveluiden markkinoiden kilpailulle Suomessa. Selvitysten perusteella yrityskaupan osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet saattavat valtakunnallisessa ja paikallisessa tarkastelussa nousta huomattaviksi useilla yksityisten terveyspalveluiden markkinasegmenteillä sekä julkisesti rahoitettujen terveyspalveluiden markkinoilla. Myös yrityskaupan mahdollisia kilpailuvaikutuksia sosiaalipalveluiden markkinoihin on KKV:n arvion mukaan edelleen tarkasteltava.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Laura Kauppila, p. 029 505 3335
Erityisasiantuntija Lauri Kirkkola, p. 029 505 3073
Johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.

 


Päivitetty 6.4.2020: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.